Verdipapirforetak

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Verdipapirforetak opptrer som mellommenn i verdipapirmarkedet og tilbyr investeringstjenester knyttet til finansielle instrumenter etter tillatelse fra Kredittilsynet.

Verdipapirforetakene har en svært sentral rolle i annenhåndshandelen med finansielle instrumenter (fondsmegling), og ved tilrettelegging av emisjoner i førstehåndsmarkedet (corporate-virksomhet).

Tjenester[rediger | rediger kilde]

De mest sentrale tjenestene som verdipapirforetakene tilbyr, utover tradisjonell megleraktivitet og tilrettelegging, er investeringsrådgivning, analysevirksomhet og garantistillelse for fulltegning av emisjoner.

Verdipapirforetak driver også aktiv forvaltning av investorers portefølje på individuell basis og etter investors fullmakt. Av hensyn til å forebygge interessekonflikter mellom kunder og mellom foretak og kunder, ytes aktiv forvaltning normalt ikke sammen med tradisjonell meglervirksomhet, men i separate verdipapirforetak.

Krav til virksomheten[rediger | rediger kilde]

Kravene til tillatelse for å yte investeringstjenester gjelder såvel banker som andre selskaper. Et verdipapirforetak kan bare drive den virksomheten som det har tillatelse til etter verdipapirhandelloven (investeringstjenester og tilleggstjenester), og ellers kun det som har naturlig sammenheng med denne virksomheten.

Krav til virksomheten følger av verdipapirhandelloven og foretakene er under tilsyn av Kredittilsynet. Etter verdipapirhandelloven stilles det omfattende krav til verdipapirforetakenes virksomhet og organisering. Foretaket må være bygget opp på en måte som gjør at risikoen for at det oppstår interessekonflikter begrenses til et minimum. Videre stilles det krav om at ledelsen og eierne er egnet til å lede og eie et verdipapirforetak.

For å starte opp et verdipapirforetak stilles det også krav til at foretaket har en solid startkapital som står i forhold til hvilke investeringstjenester som selskapet skal yte. Normalt vil kravet til startkapital være 730.000 euro (dvs. ca NOK 6 millioner).

Sikringsfond[rediger | rediger kilde]

Alle verdipapirforetak har pliktig medlemskap i Verdipapirforetakenes sikringsfond. Dette fondet sikrer kundenes midler og finansielle instrumenter hvis foretaket mangler økonomisk evne som følge av tvangsakkord, konkursbehandling eller offentlig administrasjon, med inntil 200.000 kroner pr. kunde.

Fondets forpliktelser finansieres av medlemmene og fondet er organisert med et eget styre i fondet med representanter fra medlemsforetakene og Kredittilsynet.