Tyveri

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tyveri er en kriminell handling, som går ut på at en person tar noe som ikke tilhører ham/henne og som er i noen andres besittelse, uten besitterens samtykke. Den som er funnet skyldig i tyveri kan kalles tyv. Det er flere måter tyveri kan skje på; den vanligste metoden, og den man oftest forbinder med tyveri, er at noen stjeler en gjenstand, for eksempel en sykkel eller en bil. Tyveri reguleres i den norske straffeloven §§ 257 og 258. Skillet mellom disse bestemmelsene går på om det er snakk om et vanlig (simpelt) tyveri eller et grovt tyveri. Avgjørelsen av om et tyveri er simpelt eller grovt vil måtte baseres på en konkret skjønnsmessig vurdering, der flere momenter vil spille inn. Verdien av det som er stjålet vil vanligvis tillegges tung vekt. I tillegg vil et tyveri vanligvis bli ansett som grovt dersom det er utøvd ved innbrudd. De minst alvorlige tyveriene benevnes naskeri, og behandles i straffeloven § 391a.

Skyldkravet ved tyveri er forsett, jf. straffeloven § 40. I tillegg kreves det såkalt vinnings hensikt. Dette innebærer kort forklart at formålet ved tyveriet må ha vært å tilegne seg en vinning. Er formålet et annet, for eksempel å plage fornærmede, kan man ikke straffes for tyveri (men andre straffebud vil kunne komme til anvendelse). Under «vinnings hensikt» innfortolkes også for tyveris vedkommende et krav om tilegnelseshensikt, det vil si at man må ha som hensikt å tilegne seg gjenstanden for godt. Å låne en sykkel uten eierens tillatelse er ikke tyveri, dersom man planlegger å kvitte seg med den etter at turen er over. Her vil mindre alvorlige straffebud komme til anvendelse (se § 393 om besittelseskrenkelse). Unntak gjelder dersom det er en bil som blir stjålet. I slike tilfeller anvendes særbestemmelsen i § 260 om såkalt bilbrukstyveri. Strafferammen er her som ved vanlig tyveri 3 år, og denne kan forhøyes til 5 år «dersom bruken har hatt til følge betydelig skade på person eller formue».

Det sondres gjerne mellom tyveri og andre formuesforbrytelser, som kan ha mer eller mindre til felles med tyveriet. Ran er en forbrytelse som forutsetter et tyveri i kombinasjon med trusler og/eller voldsutøvelse. Av andre praktiske formuesforbrytelser kan nevnes underslag, bedrageri og korrupsjon. Ofte sammenfattes enkelte av disse kategoriene under betegnelsen økonomisk kriminalitet.

Se også

Eksterne lenker