Tingrett

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tinghuset, Oslo

Tingretten er første ordinære domstol (kalles ofte domstol i første instans). Her behandles både sivile saker og straffesaker. Sivile saker starter som regel i forliksrådet og hvis partene ikke blir enige, tas saken videre til tingretten.

Tingretten dømmer både i straffesaker og i sivile saker. I straffesaker settes retten med én juridisk dommer (fagdommer) og to lekdommere. I sivile saker settes retten normalt med bare én juridisk dommer, men i noen saker deltar det også to lekdommere og noen ganger er de ikke-juridiske dommere fagkyndige.

Tingretten behandler alle saker i første instans. I straffesaker behandler også tingretten påtalemyndighetens krav om ulike tvangstiltak som f.eks. varetektsfengsling og andre inngrep som f.eks. ransaking, inngående kroppsundersøkelse eller hemmelig overvåking og avlytting.

Tingretten behandler også såkalte tilståelsessaker, hvor den siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse. Skyldspørsmålet er da på det rene og en fagdommer fastsetter da straffen alene.

Tingretten behandler ellers alle saker som loven legger til retten. Det er bare Oslo som har en funksjonsdeling der Oslo tingrett behandler alle alminnelige straffesaker og sivile saker, mens en rekke andre saker behandles av Oslo byfogdembete - f.eks. konkurssaker og andre skiftesaker, og alle saker om tvangsfullbyrdelse og midlertidig forføyning.

Siden de fleste sakene ikke blir påanket til lagmannsretten som ankeinstans, vil de fleste saker bli endelig avgjort i tingretten.

Dommeren som er leder i tingretten har tittelen sorenskriver. Tidligere varierte tittelbruken, hvor man i de store domstoler brukte byretts- eller herredsrettsjustitarius, mens sorenskrivertittelen var vanlig i mindre herredsretter. Sorenskriveren er embetsmann utnevnt av Kongen i statsråd etter innstilling fra Justisdepartementet og Innstillingsrådet for dommere. Det er også de øvrige fast utnevnte dommere som har tittelen tingrettsdommer. I tillegg til disse embetsmennene har alle tingretter en eller flere dommerfullmektiger - som oftest er det yngre jurister - og de er midlertidig ansatt i to eller tre år. Utover dette er det også en rekke funksjonærer som arbeider i tingrettene.

Historisk

Tidligere var byrett navnet på domstolene i byene, og herredsrett navnet på domstolene i distriktene.

Med unntak av noen domstoler (Oslo skifterett og Oslo byskriverembete, og byfogdembetene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo) skiftet alle førsteinstansdomstolene navn til tingrett 1. januar 2002. Etter ytterligere omorganiseringer er Oslo byfogdembete, som er slått sammen med tidligere Oslo skifterett og byskriverembete, nå den eneste førsteinstansdomstol som ikke kalles tingrett.

Inntil 1. januar 2003 ble tingretten kalt forhørsrett, skifterett, namsrett, skjønnsrett og vergemålsrett når spesielle saker ble behandlet. Etter dette tidspunkt blir tingretten alltid betegnet som tingretten. Betegnelsen 'dom i forhørsrett' kalles heretter tilståelsesdom. Det er i tilfeller hvor strafferammen ikke overstiger 10 år og det foreligger en uforbeholden tilståelse fra siktede, at en tilståelsesdom kan være aktuell. En tilståelsesdom blir avsagt uten tiltalebeslutning og hovedforhandling.

Se også

Eksterne lenker