Tilståelsesrabatt

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tilståelsesrabatt er den populære betegnelse på regelen i straffeloven § 59 annet ledd om at retten skal legge vekt på at siktede har tilstått når den skal utmåle straff i en straffesak. Regelen ble innført i straffeloven i 2001 og den er videreført i den nye straffeloven som ventelig trer i kraft i 2012, jf. § 78 bokstav f.

Det er bare en uforbeholden tilståelse som gir krav på strafferabatt, dvs. en tilståelse som omfatter alle de forhold som gjør handlingen straffbar. Hvis siktede ikke husker noe, f.eks. på grunn av beruselse, men likevel tilstår fordi han finner bevismaterialet overveldende, har han ikke krav på tilståelsesrabatt. Men også en slik tilståelse vil kunne ha betydning i formildende retning.

Tilståelsesrabatten er særlig begrunnet i prosessøkonomiske hensyn, når siktede tilstår det han er anklaget for, kan straffesaken iretteføres hurtigere og med mindre kostnader. I slike tilfeller kan saken behandles ved en forenklet rettergang etter straffeprosessloven § 248 der det bare er en fagdommer som kontrollerer at tilståelsen er uforbeholden og at handlingen er straffbar, og deretter utmåle straffen. Dette kalles gjerne tilståelsesdom (tidligere dom i forhørsrett). Tilståelsen har størst betydning hvis den kommer tidlig i etterforskningen og særlig der en mistenkt legger alle kort på bordet og erkjenner også andre straffbare handlinger enn politiet knytter ham til. Men tilståelsen har også betydning der siktede skjønner at politiet har betydelige beviser som knytter ham til saken. Og selv der tilståelsen kommer sent, f.eks. under ankeforhandlingen i lagmannsrett, vil den kunne ha en viss betydning ved straffeutmålingen.

Et annet viktig hensyn bak tilståelsesrabatten er at den ofte sparer fornærmede fra den belastning det kan være at man ikke blir trodd og at man må møte og gi vitneforklaring i tingretten og også i lagmannsretten hvis saken blir anket dit. Særlig i voldtektssaker og andre sedelighetssaker der det ofte kan være ord mot ord, vil en tilståelse være viktig for fornærmede og bør derfor gi en markert lavere straff enn om siktede hadde nektet.

Det er ikke fastsatt i loven hvor stor tilståelsesrabatten skal være og det vil i første rekke avhenge av når tilståelsen kommer og hvor viktig den er for å få saken oppklart.

Se også

Eksterne lenker