Tidspart

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tidspart (eller timeshare) handler om bruksrett til fritidsbolig for et avgrenset tidsrom av året.

Kjøp av en tidspart (timeshare) gir vanligvis kjøperen rett til bruk av en fritidsbolig (leilighet, bungalow, hytte e.l.) i en avgrenset periode av året. Tidsparten gir i tillegg til bruksretten av boligen, også tilgang til fellestjenester og ofte ulike fellesanlegg. I tillegg til kjøpesummen, må det betales en årlig avgift som skal dekke utgifter til for eksempel strøm, vedlikehold og avgift ved bruk av golfbane (greenfee).

Beskatning av tidsparter vil være avhengig av hvordan eiendomsretten til eiendommen privatrettslig er organisert.

Tidspartordninger organiseres vanligvis etter sameiemodellen, enten som indirekte eiendomsrett gjennom aksjer, andeler eller lignende, eller etter bruksrettmodellen. Hvilken av modellene som foreligger i det enkelte tilfellet, beror på hvem som er eier av eiendommen.

Skatt på tidspartandel (formue)

Anses skattyter som deleier av eiendommen, settes formuesverdien av en tidspart til en andel av hele eiendommens ligningsverdi etter reglene for fritidseiendommer. Eiendommens ligningsverdi skal fordeles på tidspartene i forhold til antatt omsetningsverdi av den enkelte tidspart ved ferdigstillelse. Der dette ikke kan fastslås fordeles verdien i forhold til den enkeltes eierbrøk.

Skatt ved bruk og utleie (inntekt)

Hvor skattyter anses som deleier av eiendommen og den brukes av eieren som egen fritidsbolig, er fordel ved egen bruk skattefri og tidsparten omfattes av reglene om fritaksligning, jf. Skatteloven § 7‑1 (2). Ved utleie av fritakslignet tidspart gjelder særreglene om utleie av fritakslignede fritidsboliger, se Skatteetaten "Skatt ved utleie av bolig og fritidseiendom". Forutsetningen for fritaksligning er at eieren over tid benytter tidsparten til eget bruk i rimelig omfang, og tidsparten ikke går over til å få karakter av et utleieobjekt.

Tidsparter hvor skattyter anses som deleier av eiendom og hvor eiendommen leies ut i et slikt omfang at den ikke oppfyller vilkårene for fritaksligning, skal regnskapslignes. Om regnskapsligning, se Skatteetaten "Skatt på utleie".

Skatt ved salg av tidspart (realisasjon)

Realisasjon av tidspart, hvor skattyter anses som deleier av eiendommen, følger de vanlige regler (eier- og botid) for realisasjon av fritidseiendom såfremt eiendommen brukes som egen fritidsbolig, se Skatteetaten "Salg av fast eiendom".

Hovedregelen er at gevinst ved realisasjon av bolig- og fritidseiendom er skattepliktig, jf. Skatteloven § 5‑1 (2).

Tidspartloven

Tidspartloven gjelder avtaler som inngås mellom næringsdrivende og forbrukere om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg av deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter, samt bytte av deltidsbruksrett.

Loven regulerer bl.a. den næringsdrivendes opplysningsplikt, avtalens form og innhold, betaling og sikkerhetsstillelse, samt angrerett og oppheving av tilknyttede avtaler.

Sider ved tidspartavtaler reguleres også av annen lovgivning. Markedsføringslovens regler gjelder for pågående markedsføring og urimelige standardvilkår, alminnelige kontraktsrettslige regler vil gjelde for avtalen osv.

Se også

Eksterne lenker