Statsbudsjettet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen omhandler statsbudsjettet i Norge. For statsbudsjett i videre betydning, se statsbudsjett.

Statsbudsjettet er det budsjettet som omhandler den norske statens utgiftsrammer og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det gir Regjeringen og etatene i staten fullmakt til å bruke penger, og fastsetter retningslinjene for pengebruken. Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter og anslår hvor store inntekter dette totalt sett vil gi (skatte- og avgiftsprovenyet).

Vedtak av Statsbudsjettet er ved siden av lovgivningen Stortingets viktigste gjøremål. Budsjettet vedtas med hjemmel i Grunnloven § 75 (d), som sier: "Det tilkommer Stortinget å bevilge de pengesummer som er nødvendige for å dekke statens utgifter". I mangel av en lov som regulerer budsjettprosessen, har Stortinget vedtatt Bevilgningsreglementet som regulerer budsjettering og regnskapsførsel. Stortingets forretningsorden gir bestemmelser om blant annet framlegg og behandling av statsbudsjettet og regnskapet. Økonomiregelverket for staten fastsetter hovedprinsipper og normer for statlig økonomistyring, regnskapsførsel og betalingsformidling. Økonomiregelverket skal også sikre at statlig pengebruk og resultatoppfølging følger Stortingets vedtak.

Finansdepartementet utarbeider statsbudsjettet sammen med et nasjonalbudsjett, som er en mengde anslag for hele den økonomiske utviklingen og er styrende for rammene i statens eget budsjett. Våren etter at budsjettåret er over utarbeider departementet et statsregnskap (Stortingsmelding nr 3), våren etter kalenderåret. Statsregnskapet er delt inn i et bevilgningsregnskap og et kapitalregnskap over Statens eiendeler og gjeld (balanse). Det viser hvordan pengene har blitt brukt i budsjettåret og hvordan kapitalbalansen har endret seg, og gir svar på om inneværende års budsjettering var riktig og realistisk.

Internasjonalt regelverk, og andre lands statsbudsjettering og -regnskapsføring er beskrevet i artikkelen statsbudsjett.

Se også

Eksterne lenker

Regjeringen

Stortinget