Skatteklagenemnda

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skatteklagenemnda er et uavhengig klageorgan som kan vurdere om Skatteetaten har gitt en rettferdig behandling.

Formålet med skatteklagenemnda er å styrke klageordningen på skatteområdet, bedre rettssikkerheten og styrke de skatte- og avgiftspliktige sin tillit til at klagesakene blir behandlet på en tilfredsstillende måte.

Nemnda har 51 medlemmer og vil normalt arbeide inndelt i avdelinger på tre personer. Klagesakene kan i visse tilfeller gå videre til ny behandling i utvidet avdeling der fem personer, inkludert leder eller nestleder, deltar.

Skatteklagenemnda ble opprettet 1. juli 2016 og sekretariatet som skal forberede sakene for nemnda holder hus i Stavanger. Nemnda erstattet fem regionale skatteklagenemnder, Klagenemnda for utenlandssaker, Klagenemnda for storbedrifter og Klagenemnda for merverdiavgift.

Sekretariatet vil administrativt ligge under Skattedirektoratet, men for å sikre nemndas reelle uavhengighet, er det lovfestet at sekretariatet ikke skal kunne instrueres i faglige spørsmål.

Skatteklagenemndas kompetanse, organisering og saksbehandlingsregler fremgår av Skatteforvaltningsforskriften.Nemndas myndighet er tildelt gjennom Skatteforvaltningsloven kapittel 2.

Klage i skattesaker[rediger | rediger kilde]

Skatteetaten foretar fastsetting og er førsteinstans for behandling av klager på fastsettingen. Dersom du ikke når frem med å klage til Skatteetaten, kan du klage på vedtaket til Skatteklagenemnda, som er andre nivå klageinstans. Innstillinger til Skatteklagenemnda utarbeides av Sekretariatet. Når du ikke frem med å klage til Skatteklagenemnda, kan du ta ut søksmål og få saken behandlet i de ordinære domstoler.

Frister for klage på skattefastsetting[rediger | rediger kilde]

Skattyter kan selv endre skatteoppgjøret i tre år etter leveringsfristen for skattemeldingen.

Fristen for å klage på skattefastsettingen er seks uker etter at melding om vedtaket har kommet fram til skattyter. Det er adgang for Skatteetaten til å gi utsettelse med klagefristen. Forutsetningen er at det søkes om dette innen klagefristens utløp. I de tilfeller klageren ikke har overholdt klagefristen på seks uker, kan skattemyndighetene likevel behandle klagen etter reglene i Skatteforvaltningslovens kapittel 13. Dersom det har gått mer enn et år siden det påklagede vedtaket ble fattet, kan ikke klagen behandles etter klagereglene i kapittel 13. Fristen er absolutt, og det er ikke adgang til å gi utsettelse på denne fristen.

En klage som kommer inn etter at ettårsfristen er utløpt, skal behandles som en anmodning om at skattemyndighetene tar opp saken til endring av eget tiltak etter Skatteforvaltningslovens kapittel 12.

Utenlandske aksjonærer som betaler kildeskatt på mottatt aksjeutbytte fra norske aksjeselskaper har særlige klage- og søksmålsfrister. Ved endring av fastsatt skatt gjennom endringsmelding fra det utdelende selskap, må endringsmeldingen ha kommet frem til skattemyndighetene innen tre måneder etter leveringsfristen for meldingen om trekk, men likevel senest 31. desember i året da utbyttet ble utbetalt, eller det tidligere tidspunktet da det oppsto adgang for den utenlandske aksjonæren til å få utbyttet utbetalt.

I de tilfeller der skattyters melding er fraveket uten lovbestemt varsel, er klagefristen også 6 uker etter at meldingen er kommer fram til skattyter. Dersom klageren er avhengig av å få opplysninger fra skattemyndighetene for å klage, kan klageren levere klage innen seks uker etter at skattemyndighetene har sendt de nødvendige opplysningene.

For endringssaker er klagefristen i utgangspunktet seks uker regnet fra det tidspunkt melding om enkeltvedtaket har kommet fram til klageren. Skattemyndigheten kan imidlertid angi utløpsdato for klagefristen i meldingen. Fristen må ikke være kortere enn de frister som ellers er bestemt. Det er vanligvis tilstrekkelig at klagen leveres pr. post på vanlig måte innen fristens utløp. Avsendere som ønsker å sikre klare bevis på at meldingen er levert postoperatør innen fristens utløp, vil se seg tjent med å sende meldingen rekommandert. Klagen kan også levere elektronisk.

Konsekvensen av at klagefristen ikke overholdes er at skattemyndighetene kan avvise klagen (nekte å ta den til behandling).

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]