Skatteforvaltningsloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skatteforvaltningsloven (Lov om skatteforvaltning, sktfvl.) trådte i kraft 1. januar 2017 og regulerer alle forhold knyttet til fastsettingen av skatt.

Skatteforvaltningsloven erstattet Ligningsloven og samler forvaltningsbestemmelsene for skatt og avgift til et enhetlig og samordnet regelverk.

Lovens formål

Formålet med Skatteforvaltningsloven er å samle, harmonisere og modernisere reglene innen skatteområdet, og samtidig tydeliggjøre skattepliktiges ansvar for å gi riktige opplysninger.

Lovens forarbeider

De viktigste endringene =

  • Det innføres en ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt mv.
  • Ny fastsettingsmodell innebærer også at skattepliktig får adgang til å endre egen fastsetting i 3 år.
  • Myndighetene får generell adgang til å endre uriktige fastsettinger i 5 år.
  • Det innføres delvis nye regler om administrative reaksjoner (tvangsmulkt, tilleggsskatt, overtredelsesgebyr mv.).
  • Utvidelse av klagerett og frister for enkelte tilfeller, for eksempel bindende forhåndsuttalelser (BFU).
  • Etablerte begreper som likning og selvangivelse endres.

Ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt mv.

Skattepliktige fastsetter grunnlaget for formues- og inntektsskatt og petroleumsskatt ved levering av skattemelding. Grunnlaget blir dermed egenfastsatt av den skattepliktige. Skattemyndighetene foretar skatteberegning på dette grunnlaget.

For merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, særavgifter og merverdiavgiftskompensasjon fastsetter og beregner den skattepliktige skatten.

Trekkpliktige fastsetter grunnlaget og beregner skatten for artistskatt, skatt av utbytte som er skattepliktig etter Skatteloven § 10-13, og skatt som skal beregnes etter Svalbardskatteloven § 3-1, ved levering av melding om trekk.

Du kan lese mer om fastsetting i Skatteforvaltningslovens kapittel 9.

Mulighet til å endre egen fastsetting i 3 år

Skattepliktige kan endre opplysninger i tidligere leverte skattemeldinger for formues- og inntektsskatt, svalbardskatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og særavgifter ved levering av endringsmelding tilbake i 3 år. Trekkpliktige etter Svalbardskatteloven § 3-1, Jan Mayen-skatteloven og artistskatteloven kan på samme måte endre opplysninger i levert melding om trekk. Dette gjelder ikke grunnlag fastsatt av skattemyndighetene, eller på områder hvor myndighetene har varslet om at fastsettingen er under kontroll. Oppdages det feil i selvangivelser for inntektsårene 2015 eller tidligere, kan dette bare endres ved å levere en klage til skatteetaten.

Du kan lese mer om fastsetting i Skatteforvaltningslovens kapittel 9.

Myndighetenes adgang til å endre uriktige fastsettinger i 5 år

Skattemyndighetene har adgang til å endre enhver fastsetting tilbake i 5 år når fastsettingen er uriktig eller når det ikke foreligger noen fastsetting.

Du kan lese mer om fastsetting i Skatteforvaltningslovens kapittel 9.

Nye regler om administrative reaksjoner

Det innføres felles bestemmelser om tvangsmulkt, tilleggsskatt og overtredelsesgebyr. Tvangsmulkt kan ilegges i forkant, mens tilleggsskatt og overtredelsesgebyr ilegges i etterkant som en sanksjon mot et lovbrudd.

Skattemyndighetene kan ilegge skattepliktig og en tredjepart tvangsmulkt dersom de ikke innen fastsatt frist gir pliktige opplysninger i henhold til loven. Tvangsmulkt kan også ilegges når det er åpenbare feil ved de opplysningene som er gitt.

Du kan lese mer om administrative reaksjoner i Skatteforvaltningslovens kapittel 14.

Nye begreper

Den nye Skatteforvaltningsloven medfører noen endringer i etablerte begreper, som at begrepet selvangivelse erstattes med skattemelding og begrepet likning vil erstattes med fastsetting.

Se også

Eksterne lenker