Sikkerhetsloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sikkerhetsloven (Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste) er en norsk lov som har til formål å legge forholdene til rette for effektivt å kunne motvirke trusler mot Norges selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, ivareta den enkeltes rettssikkerhet, og trygge tilliten til og forenkle grunnlaget for kontroll med forebyggende sikkerhetstjeneste.

Loven gjelder for forvaltningsorganer, som inkluderer ethvert organ for stat eller kommune. Loven gjelder også for ethvert rettssubjekt som er leverandør av varer eller tjenester til et forvaltningsorgan i forbindelse med en sikkerhetsgradert anskaffelse, jf § 2. Norges domstoler omfattes også av loven, med de særregler som følger av bestemmelsene om sikkerhetsklarering og autorisasjon i og i medhold av Domstolloven og Straffeprosessloven.

I henhold til loven har Forsvarsdepartementet det overordnede ansvar for forebyggende sikkerhetstjeneste, det vil si planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og kontroll av forebyggende sikkerhetstiltak som søker å fjerne eller redusere risiko som følge av sikkerhetstruende virksomhet. Departementets utøvende funksjoner ivaretas av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, jf § 4, hvis oppgaver fremgår av lovens § 8.

Lovens paragraf 11 angir de sikkerhetsgrader som brukes til sikkerhetsgradering når informasjon må beskyttes av sikkerhetsmessige grunner, jf § 11.

  1. «Strengt hemmelig» brukes dersom det kan få helt avgjørende skadefølger for Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent for uvedkommende.
  2. «Hemmelig» brukes dersom det alvorlig kan skade Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent for uvedkommende.
  3. «Konfidensielt» brukes dersom det kan skade Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent for uvedkommende.
  4. «Begrenset» brukes dersom det i noen grad kan medføre skadefølger for Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent for uvedkommende.

Se også

Eksterne lenker