Sakkyndig

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En sakkyndig er en person som har spesielle fagkunnskaper om et spesielt emne.

Sakkyndige benyttes når retten har behov for å få vite mer om et faglig spørsmål i en sak. Da kan retten oppnevne en eller flere sakkyndige som har spesiell kompetanse på fagfeltet. Sakkyndige kan brukes både i straffesaker og sivile saker. Før sakkyndige oppnevnes, skal retten så vidt mulig gi partene anledning til å uttale seg.

Den sakkyndige oppnevnes av domstolen og betales av staten. For sakkyndige gjelder regler om habilitet. Det er derfor viktig at den sakkyndige gir melding til retten dersom det foreligger omstendigheter som er egnet til å trekke habiliteten til personen i tvil. Partene i en sak kan også engasjere egne sakkyndige. Denne typen sakkyndige kalles partssakkyndige. For disse gjelder ingen habilitetskrav.

Regler om rettens sakkyndige finnes i Tvisteloven kapittel 25 og Straffeprosessloven kapittel 11.

Sakkyndig psykolog eller psykiater

Ofte er den sakkyndige en psykolog eller psykiater. Spesielt tillegges uttalelser fra disse vekt i drapssaker eller når barn er involvert f.eks. ved barnefordeling og i barnevernssaker.

For rettsmedisinsk sakkyndige og sakkyndige i barnevernsaker finnes det kommisjoner som kvalitetssikrer innholdet i erklæringene de sakkyndige skal gi til retten.

En gruppe av de rettsmedisinsk sakkyndige er rettspsykiaterne. De tar stilling til om den tiltalte er tilregnelig eller ikke, som igjen påvirker hvilken straffereaksjon den enkelte skal få.

Du kan lese mer om Den rettsmedisinske kommisjon og Barnesakkyndig kommisjon på hjemmesiden til Statens Sivilrettsforvaltning.

Kritikk av praksis

Det har i flere strafferettssaker blitt reist kritikk av praksisen med at retten oppnevner de samme sakkyndige som påtalemyndigheten har støttet seg til under etterforskningen. Kritikken har gått på at en slik praksis kan føre til justismord.

Se også

Eksterne lenker