Rettskildeprinsipper

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Rettskildeprinsipper er en felles betegnelse og retningslinje (normer) for hvordan man skal argumentere juridisk på en korrekt måte.

Hvordan man resonnerer (tenker) når man skal ta stilling til et juridisk spørsmål, blir styrt av visse rettskildeprinsipper, som er et sett retningslinjer som sier noe om hvilke rettskildefaktorer det er tillatt å bruke (relevansspørsmålet), hvordan en rettskildefaktor skal forstås og tolkes (slutningsspørsmålet) og hvilken betydning eller vekt en rettskildefaktor kan tillegges (vektspørsmålet). De ulike rettskildefaktorene har ulik vekt i seg selv og i forhold til hverandre. Dette innbyrdes vektforholdet varierer bl.a. ut fra hvilket rettsområde det dreier seg om. F.eks. er det av avgjørende betydning om det finnes en lovbestemmelse når det er spørsmål om straff, fordi ingen kan straffes uten hjemmel i lov (Legalitetsprinsippet).

Noen eksempler:

  1. Man kan ikke bruke Moselovens regler for å straffe noen i Norge. Den er ikke relevant.
  2. Man kan ikke som saksbehandler i NAV gi en 65-åring alderstrygd når lovteksten sier at man må være fylt 67 år. Lovteksten tillater ikke en slik slutning.
  3. Hvis Høyesterett har tolket en vag lovtekst på en bestemt måte kan du ikke legge mer vekt på dine egne vurderinger av de reelle hensyn selv om du synes det resultatet Høyesterett kom til er urimelig. En dom i Høyesterett veier mye tyngre enn dine vurderinger.

Presisering

Juristens arbeid krever at h*n bruker bestemte typer argumenter i rettsanvendelsesprosessen. Måten juristene bruker disse argumentene på er bestemt av visse normer som til sammen utgjør den juridiske metoden. Hvorvidt vi kaller argumentene for rettskildefaktorer eller rettsgrunnlag, og normene i den juridiske metodelæren for rettskildeprinsipper, er ikke avgjørende. Hensikten med de ulike begrepene er for å ha presise og dekkende uttrykk for sentrale elementer i metodelæren.

Se også

Litteratur

  • Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle, "Rett, samfunn og demokrati", 5. opplag 2014 - ISBN 978-82-05-31041-4