Regjeringsadvokaten

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Regjeringsadvokaten er den norske statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for staten i rettssaker og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som én sentral instans med kontor i Oslo under ledelse av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Regjeringsadvokatens saksfelt omfatter alle områder av statens virksomhet med unntak av straffesaker. Eksempler på saker som omfattes av Regjeringsadvokatens kompetanse er domstolskontroll ved utøvelse av offentlig myndighet (skatt, trygd, konsesjoner, ekspropriasjon mv.), erstatningssaker, eiendomssaker, saker vedrørende arbeids- og tjenesteforhold med videre (sivile saker).

Hoveddelen av advokatenes tid går med til å forberede og føre rettssaker for domstolene. Regjeringsadvokatens advokater opptrer på alle nivåer i norske domstoler, og i internasjonale domstoler som Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg og EFTA-domstolen i Luxembourg.

Historisk

Regjeringsadvokatembetet ble opprettet like etter at Norge ble selvstendig i 1814. Den første regjeringsadvokat tiltrådte i 1816. Han fikk sin instruks 9. april 1816 og samlet under seg de oppgavene som tidligere hadde vært fordelt på fire instanser, nemlig kammeradvokaten, generalfiskalen, sjøkrigsprokurøren og tollprokurøren. Regjeringsadvokaten skulle føre saker på regjeringens eller departementenes vegne, innberette dommene til de respektive departementene og avgi sin vurdering med hensyn til eventuell appell, og endelig levere juridiske uttalelser til regjering eller departement. Man forutsatte at Regjeringsadvokaten ved siden av sine embetsplikter drev egen privat sakførervirksomhet.

Selv om Regjeringsadvokaten således var prosessfullmektig for de norske statsmyndigheter, var likevel hans embetsdistrikt fra starten av begrenset til de landsdeler som tidens kommunikasjonsmidler gjorde praktisk mulig. Utenfor de områdene der han var forpliktet til å møte personlig, kunne han opptre via «kommisjonærer». Distriktet ble gradvis større, men ennå så sent som ved embetsinstruksen av 1939 ble Regjeringsadvokaten fritatt for å føre saker ved Hålogaland lagmannsrett og ved by- og herredsrettene i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Først ved den nye instruksen i 1962 ble denne ordningen fjernet. Regjeringsadvokaten ble embetsmann og mistet retten til å drive egen sakførerpraksis. Det ble nå også slått fast at han ikke måtte utføre arbeid for Stortinget eller institusjoner under dette.

I begynnelsen av 1962 var det en regjeringsadvokat og fire-fem ansatte advokater. Embetet har vokst jevnt og trutt, og det er nå ca. 35 advokater ved embetet.

Liste over tidligere regjeringsadvokater
Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne den eldre 1816–1820
Jonas Anton Hielm 1820-1825
Niels Aars 1822-1830
H. C. Petersen 1830-1837
Frederik Stang 1837-1839
Eskild Bruun 1839-1842
I. W. Skjelderup 1842-1859
Bernhard Dunker 1859-1870
H. C. H. Grønn 1870-1873
Christian Lasson 1873-1893
Johannes Bergh 1893-1904
Karl Lous 1904-1917
Annæus Schjødt 1917-1923
Kristen Johanssen 1924-1939
Valentin Voss 1939-1941
Henning Bødtker 1945-1962
Hans Methlie Michelsen 1962-1972
Bjørn Haug 1972-1993
Sven Ole Fagernæs 1993-2015

Se også

Eksterne lenker