Reelle hensyn

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Reelle hensyn er juridiske argumenter som brukes for å komme frem til en best mulig løsning på et rettsspørsmål. Selv om reelle hensyn regnes som en rettskildefaktor, brukes det som en skjønnsmessig vurdering og er sånn sett ikke en kilde man henter argumenter fra.

Reelle hensyn brukes f.eks. når resultatet av tolkningen av en lovtekst (eller andre rettskilder) gir et urimelig resultat i et konkret tilfelle. Da har man etter norsk rettspraksis mulighet til å argumentere for reelle hensyn for å komme frem til er bedre, mer rimelig eller mer rettferdig resultat. Man kan f.eks. legge vekt på rimelighet, på forutberegnelighet, på styrkeforholdet mellom partene osv. Man kan selvsagt ikke legge vekt på hensynet til egen vinning.

Mens domstolene tidligere i større grad valgte å kamuflere bruken av det som i dag kalles reelle hensyn bak for eksempel utvidende eller innskrenkende tolkninger av andre rettskilder, såkalt fasadelegitimering, er det i dag alment akseptert å vektlegge disse hensynene for å oppnå et godt resultat. De reelle hensyn kan tillegges alt fra minimal til avgjørende vekt, avhengig av i hvilken retning og med hvilken vekt andre rettskildefaktorer trekker, og i hvor stor grad retten finner det nødvendig å oppnå det ønskede resultat.

Norges Høyesterett har i en rekke dommer lagt avgjørende vekt på de reelle hensyn, i enkelte tilfeller i direkte motstrid med lovens ordlyd, for å oppnå et resultat som ansees å være bedre, sett i lys av tidens utvikling, enn det som vil være tilfelle hvis avgjørende vekt ble lagt på lovbestemmelser som tiden har løpt fra. Dette er en del av domstolenes rettsskapende virksomhet, og en slik rettsutvikling er i enkelte tilfeller blitt kodifisert av lovgiver i ettertid.

Reelle hensyn omtales gjerne som en rettskildefaktor, men i praksis er dette rettsanvenderens vurdering av forholdene i den konkrete saken, en vurdering av hva som alt i alt er den beste løsningen. En kilde er et sted man henter argumenter, men reelle hensyn er noe annet enn dette.

Se også[rediger]

Litteratur[rediger]

  • Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle: Rett, samfunn og demokrati" (1. utg 2007, 5. opplag 2014) ISBN 978-82-05-31041-4