Pris

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Pris betegner vederlaget man må betale for en ytelse og er oftest uttrykt i penger.

Vanligvis gjelder prisen for kjøp av varer eller tjenester, men kan også omfatte verdipapirer, valuta m.v. Prisen oppstår som et resultat av tilbud og etterspørsel.

Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige, jf. Pristiltaksloven § 2 og det er Konkurransetilsynet som har kontrollmyndighet. Næringsdrivende (bedrifter) i Norge er pålagt å fremme god prisinformasjon for å bedre konkurransen mellom næringsdrivende og gjøre det enklere for forbrukeren å sammenligne priser, jf. Prisopplysningsforskriften. De næringsdrivende må dessuten oppgi alle priser inkludert merverdiavgift og offentlige avgifter. Ulovlig prissetting kan straffes med bøter, fengsel, inndragning eller tilbakebetaling, jf. Pristiltaksloven §§ 4, 5 og 6.

Prissetting

I markedsteorien er prisen et resultat av samspillet mellom tilbud og etterspørsel. I tillegg påvirkes prisene også av en rekke andre faktorer, først og fremst tilstedeværelsen av skatter og avgifter, eventuell prisregulering av markedet, graden av konkurranse i markedet generelt, og tilbyders (mis)bruk av markedsmakt spesielt. Dersom etterspørrerne har liten informasjon om ulike konkurrenters salgspriser, kan selger ofte utnytte denne manglende transparensen og sette høyere pris enn markedspris. I mange markeder kan nytten og verdien av godet være så høy for kjøper at prisen kan settes nesten ubegrenset høyt, som i markedet for livreddende helsetjenester. Slike markeder unntas ofte fra markedsbestemt prissetting nettopp utfra slike avveininger.

Videre kan tilbydere med monopolmakt sette høyere priser enn likevektsprisen for å øke profitten, mens tilbydere med stor markedsmakt og egenkapital kan sette lavere priser enn likevektsprisen for å presse ut konkurrenter. Settes prisen lavere enn kostnadene snakker vi om underprising (predatory pricing) med tilhørende marginskvis. Av konkurransehensyn er underprising ofte ulovlig.

Se også

Eksterne lenker