Presiserende tolkning

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Presiserende tolkning er når rettsregelen har et mer presist innhold enn lovteksten.

Når lovteksten åpner for flere tolkningsalternativer, må man bestemme seg for om den betyr det ene eller annet. Da må man presisere innholdet. Denne tolkningsmåten kalles presiserende tolkning.

Det er litt ulik praktisering av presiserende tolkning. Noen velger å kalle tolkning i vid forstand for presiserende tolkning, og bestemmer seg for å følge ordlyden. Andre synes ikke det er naturlig språkbruk, for da dreier ikke saken seg om å klargjøre - presisere - ord og uttrykk, men den dreier seg om hvilken vekt de andre rettskildefaktorene skal ha i forhold til lovteksten. Man kan da spørre seg om hva som skal telle mest, lovteksten eller andre rettskildefaktorer? Av den grunn mener andre at presiserende tolkning handler om tolkning i snever forstand.

Det er ingen fasit eller regel for om man skal bruke presiserende tolkning i vid eller snever forstand. Presiserende tolkning er uansett intet tolkningsresultat, den er et skritt på veien mot resultatet, og har som hensikt å rydde av veien uklarhet som lovteksten, lovforarbeider eller dommer eller andre rettskildefaktorer skaper.

Når skal man bruke presiserende tolkning?

Man bruker presiserende tolkning når ord eller uttrykk - typisk i lovtekst - er skjønnsbestemte, vage eller flertydige, eller at grammatikken eller setningsoppbygningen er uklar.

Vanligvis benytter man presiserende tolkning med andre rettskilder enn lovteksten. Dette fordi lovteksten normalt er mer eller mindre nøytral, men ved hjelp av andre rettskilder, f.eks. lovforarbeider, kan man presisere hvordan man egentlig skal forstå lovteksten. På den måten er det lovforarbeidene som bidrar til en presiserende tolkning.

Se også

Litteratur

  • Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle: Rett, samfunn og demokrati" (1. utg 2007, 5. opplag 2014) ISBN 978-82-05-31041-4
  • Erik Boe - Innføring i juss - Juridisk tekning og rettskildelære 4. opplag 2003 - ISBN 8251834538