Prejudikat

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Prejudikat (av latin: praejudicare, «dømme på forhånd») er en rettsavgjørelse som anses som bindende for senere rettsavgjørelser ved at den gir forståelse av en lov eller ulovfestet rett.

I Norge er et prejudikat en avgjørelse i Høyesterett som inneholder en rettsoppfatning som senere blir lagt til grunn i andre lignende tilfeller. Det er primært avgjørelsens anførte eller uttalte ratio decidendi som har betydning. I en del tilfeller kan også en avgjørelses «konstruerte» ratio decidendi få betydning. Med det menes normalt hvordan avgjørelsen burde eller kunne ha vært begrunnet. Obiter dictum har vesentlig mindre vekt. Et prejudikats vekt vil dessuten avhenge av hvor klar og gjennomtenkt begrunnelsen er, om den er avsagt under dissens, om det er en plenumsavgjørelse, hvor gammel avgjørelsen er m.v.

Da definisjonen på prejudikat tilsier at dommen har bindende kraft, vil det være uriktig å si at man fraviker prejudikater. Når en tidligere dom med en bestemt rettsoppfatning fravikes, vil det da være fordi dommen ikke (lenger) anses å være et prejudikat.

Presedens er et ord som ofte blir brukt i lignende betydning, men da primært om den offentlige forvaltnings avgjørelser. Presedens innebærer på samme måte som for prejudikater at tidligere avgjørelser blir påberopt eller anvendt som norm for bedømmelse eller avgjørelse av senere etterfølgende saker av lignende art.

Begrunnelsen for å la prejudikater få avgjørende betydning for etterfølgende lignende saker er først og fremst hensynet til forutberegnelighet og at det er prosessbesparende. På den annen side vil tiden medføre endringer i hvordan saken opprinnelig ble vurdert. Derfor kan det i en del tilfeller være grunn til å se på tingene med nye øyne når det har gått en tid.

Den norske bruken av prejudikat må ikke forveksles med prejudikat eller presedens i engelsk-amerikansk rett, som går under betegnelsen Common law. Prejudikatslære har en annen betydning i engelsk-amerikansk rett og kalles common law. Common law bygger på at loven blir utviklet av dommere gjennom rettslige beslutninger i enkeltsaker, i motsetning til slik norsk rett er utviklet i en lovgivende prosess. Det er et system hvor alle rettslige beslutninger binder fremtidige beslutninger. Et prejudikat i et slikt system er en rettsavgjørelse som binder ikke bare lavere domstoler, men også den domstol som har avsagt dommen. I et slikt rettssystem er domstolene bundet til å følge sin egen praksis. Domstolenes praksis danner presedens for senere avgjørelser.

Se også

Litteratur

  • Erik Magnus Boe, "Innføring i Juss, Juridisk tenkning og rettskildelære", 3. utgave 2010 - ISBN 978-82-15-01634-4

Eksterne lenker