Politiadvokat

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Politiadvokat er en funksjon og tittel innen påtalemyndigheten som har Riksadvokaten og statsadvokatene som sine faglige overordnede (med unntak av politiadvokatene i særorganet Politiets utlendingsenhet (PU) som forøvrig ikke innhar noen påtalemyndighet). Praktisk og administrativt er politiadvokatene ansatt i politiet og utøver påtaleavgjørelsene på vegne av politimesterembedet. Politijuristene (politiadvokatene og politifullmektigene) anses generelt som en del av ledelsesnivået i politiet og de er overordnet de fleste politiutdannede.

Politiadvokatene

  • leder polititjenestemennenes etterforskning i straffesaker
  • avgjør spørsmålet om en straffeforfølgelse skal innstilles eller fortsettes i enkelte saker
  • opptrer som anklagere under straffeforfølgning ved domstolene.

Det er spesielt for Norge og Danmark at påtalemyndigheten er integrert i politidistriktene. Politi og påtalemyndighet er adskilte myndigheter i de fleste andre vestlige land. Bakgrunnen for å integrere påtalemyndigheten i politiet, er i det vesentlige praktisk begrunnet: Det er lettere å lede etterforskning, når det er større geografisk nærhet mellom påtalemyndighet og etterforsker. Dette er en organisering som er under stadig debatt og denne debatten har tre hovedsynspunkter. Disse er enten et skille mellom politi og påtalemyndighet, videreføring av dagens ordning eller en ytterligere integrering med innlemming av statsadvokatene i politiet slik det bla. er gjort i Økokrim

I kraft av sin stilling har politiadvokater, samt politifullmektiger, alminnelig politimyndighet. Dette følger av politiloven § 20.

Etter å ha vært politifullmektig i minimum ett år kan man etter søknad få utvidet påtalekompetanse og bli politiadvokat m/utvidet påtalemyndighet. Det er dog ikke uvanlig at politifullmektiger får dette først etter et par års tjeneste som politifullmektig.

Påtaleerfaring fra politiet anses å være et meget godt springbrett til en senere karriere som advokat. Dette spesielt fordi politiadvokatene får meget omfattende prosedyreerfaring da de ofte møter i retten og gjerne prosederer til dels vanskelige og tidkrevende saker.

Se også

Eksterne lenker