Oppviglerparagrafen (Opphevet)

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Oppviglerparagrafen var en vanlig betegnelse for Straffelovens § 140, som forbyr oppfordring til og «forherligelse» av straffbare handlinger, men er i forbindelse med ny straffelov OPPHEVET.

Den nye Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015 og der finner man bestemmelser for ordensforstyrrelser i Kapittel 20. Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet, med paragrafene §§ 181-198.

Historisk

I sin fulle ordlyd fortoner § 140 seg slik:

"Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige.

Lige med strafbare Handlinger regnes her Handlinger, til hvis Foretagelse det er strafbart at forlede eller tilskynde."

Paragrafen har sjeldent vært tatt i bruk i norsk rettspleie, men det mest kjente eksempelet er nok dommen mot senere statsminister Einar Gerhardsen etter en tale han holdt i forbindelse med storstreiken i 1921.

Bruk av paragrafen har i begynnelsen av det 21. århundre vært aktualisert i forbindelse med debatten omkring fundamentalistisk islamisme, og påståtte oppfordringer til (grunn)lovsstridige aktiviteter eller støtte av slike aktiviteter, f.eks. med økonomiske bidrag. På den annen side foreslo lederen av Straffelovkommisjonen, Einar Høgetveit, at paragrafen ble fjernet.

Se også

Eksterne lenker