Norm

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Norm er en betegnelse på et (normativt) utsagn som har til hensikt å påvirke adferd m.v. Normative utsagn har som mål å få virkeligheten til å føye seg etter utsagnet (f.eks ved at korporalen adlyder fenrikens ordre) i motsetning til deskriptive utsagn (beskrivende utsagn) der målet er å få utsagnet til å føye seg etter virkeligheten.

Hvis f.eks Pers bestefar sier at Per er 5 år, og Per sier til bestefar at han bare er 4 1/2 år, må bestefar rette sitt opprinnelige utsagn for å få det til å stemme med virkeligheten. Dette kriteriet for å skille mellom normative og deskriptive utsagn stammer fra Johan Galtung.

Ordet norm brukes oftest i sammenheng med sosiale forhold, men også i sammenheng med internasjonale regler for mål, vekt, tid m.m. Da brukes også ofte ordet standard. Normer kan være nasjonale og gjelde bare for et land, eller internasjonale, slik som menneskerettighetene.

Normer blir ofte bestemt gjennom religion, livssyn eller samfunnsmessige mekanismer som sedvaner, skikk og bruk, eller gjennom fastsetting av en offisiell autoritet slik som når Stortinget gir lover.

Normer kan være både uskrevne regler, som bordskikk (sosiale normer), og skrevne regler som Bibelens ti bud og bestemmelsene i boka Norges lover. Normer kan deles inn i "formelle" og "uformelle" normer: formelle normer som regler som gjelder for alle i samfunnet, særlig rettsregler, og uformelle regler for rent private og begrensede sammenhenger. Sondringen mellom formelle og uformelle normer, kan også være etter hvorvidt normene er fastsatt av samfunnsmessige autoriteter, eller har utviklet seg som sedvaner folk flest føler seg bundet av.

Normer kan være regler for adferd (f.eks. du skal ikke stjele og kjør på høyre side av veien). Normer kan også være regler som tildeler myndighet og lignende, såkalte kompetansenormer (f.eks. at domstoler kan ilegge straff), eller regler som fastsetter eller tildeler egenskaper, såkalte kvalifikasjonsnormer (f.eks. hva som kan være et rettsbeskyttet åndsverk).

Norm kan brukes som overordnet begrep for rettsregler, veiledende retningslinjer, generelle prinsipper, enkeltvedtak med flere. Korte eksempler på normer om skikk og bruk i vår hverdag: Ikke rape under middagen, ikke ha beina på bordet, takke for hjelpen osv. Normer som personer har innarbeidet og innretter seg etter, kan bli kalt for internaliserte normer.

Norm er brukt med noe forskjellig betydning av enkelte filosofer, jurister og andre faglige forfattere. Blant annet kan det være spørsmål i hvilken grad det må være knyttet sanksjoner til ikke å overholde en norm, for at noe skal være en norm. «Sanksjoner» kan være rettslige følger som erstatning, straff, ugyldighet, og/eller sosiale følger som utelukkelse fra et bestemt fellesskap, alvorlig kritikk og lignende (sosial stigma).

Normer er noe annet enn normal i betydningen vanlig, et statistisk gjennomsnitt, et beregnet middeltall og lignende.

Se også[rediger | rediger kilde]