Luganokonvensjonen

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Luganokonvensjonen gir regler om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker, når det er spørsmål om jurisdiksjon.

Luganokonvensjonen er en mellomstatlig avtale mellom Norge og EU, Danmark, Island og Sveits og ble undertegnet 30. oktober 2007 i Lugano, Sveits (Luganokonvensjonen av 2007). Konvensjonen erstattet Luganokonvensjonen av 1988.

Luganokonvensjonen bygger på de regler om internasjonal domskompetanse som gjelder innenfor EU (Brüssel I-forordningen, som i hovedsak viderefører den tidligere Brüsselkonvensjonen), og ved tolkingen av Lugano-konvensjonen skal det tas "tilbørlig hensyn" til avgjørelser av EU-domstolen om tilsvarende regler innenfor EU. I norsk rettspraksis blir EU-domstolens avgjørelser oppfattet som praktisk talt bindende.

For at Luganokonvensjonen skal få anvendelse, er det en forutsetning at tvisten er av internasjonal karakter. Dersom tvisten ikke har noen tilknytning til et annet land, men fremstår som et rent internt anliggende, avgjøres vernetingsspørsmål av nasjonale rettsregler.

Ikrafttredelse og inkorporering[rediger | rediger kilde]

Luganokonvensjonen av 2007 er gjort til en del av norsk rett ved henvisning i Tvisteloven § 4-8, jf. § 1-2, og er inntatt som et vedlegg til Tvisteloven. Ratifikasjon av konvensjonen skjedde ved lovendring og trådte i kraft 1. januar 2010, jf. Ot.prp. nr. 89 (2008-2009). Fra samme tidspunkt trådte konvensjonen i kraft mellom Norge, Danmark og EU. For Sveits tok konvensjonen til å gjelde 1. januar 2011, og for Island 1. mai 2011. For stater som slutter seg til EU etter ikrafttredelsen for EU, gjelder Luganokonvensjonen automatisk fra tiltredelsesdatoen.

Historisk[rediger | rediger kilde]

Tidligere var Luganokonvensjonen av 1988 gjort til en del av norsk rett ved egen lov. Denne loven ble opphevet og de nødvendige lovendringene i stedet innarbeidet i Tvisteloven med virkning fra 1. januar 2010, som er den alminnelige loven om behandling av sivile tvistemål.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]