Lex posterior

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lex posterior (av latin: lex = «lov» og posterior = «senere», prior tempore potior iure) er et begrep i rettsvitenskapen som betyr at nyere rettsregler går foran eldre rettsregler.

Dette er et viktig prinsipp når man møter på motstridende rettsregler av samme rang og skal finne ut hvilken rettsregel som skal brukes.

Tidsprioriteten er naturlig, for så lenge en ny regel opphever gammel regel, bør den yngste (nyeste) reglen også få forrangen ved utilsiktet motstrid. Årsaken er at det er den nyeste regelen som gir best uttrykk for hva som gjelder i dag.

Denne kollisjonsløsningen er likevel ikke mer enn et utgangspunkt, for andre hensyn kan tilsi at den eldste regelen går foran. Den eldste regelen kan være spesiell (lex specialis), mens den yngste regelen er generell, eller den yngste reglen kan stå rettskildemessig svakt, mens den eldste regelen ikke gjør det. I slike tilfeller gir lex posterior-prinsippet beskjeden veiledning. Prinsippet blir et moment i en totalvurdering. Du kan godt si at det blir et moment i rettsanvenderens vurdering, men i så fall et hensyn av ikke ubetydelig vekt.

Prinsippet om lex posterior blir sammen med lex specialis og lex superior betegnet som de tre kollisjonsprinsippene.

Lex posterior-prinsippet har samme status som lex specialis-prinsippet. Det er et rettskildemoment som teller nokså mye. Trekker lex posterior og lex specialis i hver sin retning, gir ingen av dem veiledning om hvordan motstriden skal løses. Motstriden må da løses ut fra de andre rettskildefaktorene.

For mer informasjon om hvordan man bruker rettsanvendelsesprosessen for å komme frem til en rettsregel, kan du se våre artikler om Rettskildelære og Rettsregel.

Se også

Litteratur

  • Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle, "Rett, samfunn og demokrati", 5. opplag 2014 - ISBN 978-82-05-31041-4
  • Erik Boe, "innføring i juss - Juridisk tenkning og rettskildelære", 4. opplag 2003 - ISBN 82-518-3453-8
  • Erik Monsen, "Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk", 2. opplag 2014 - ISBN 978-82-02-39275-8