Kumulative vilkår

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Kumulative vilkår innebærer at samtlige vilkår må være oppfylt for at rettsvirkningen skal inntre.

Ved kumulative vilkår er det altså slik at dersom et vilkår ikke er oppfylt, inntrer ikke den virkningen. Dette i motsetning til alternative vilkår, der det er tilstrekkelig at ett av vilkårene er oppfylt for at rettsvirkningen skal inntre. Ofte kan du identifisere hvilket av disse vilkårene lovteksten legger opp til ved å se etter "OG" (kumulative vilkår) og "ELLER" (alternative vilkår), men det er ikke så enkelt at du kan se på dette som en generell regel. Årsaken er at bruken av "OG" og "ELLER" fremgår av lovens ordlyd og når lovens ordlyd skal avveies mot andre rettskilder, er det mulig at rettssetningen blir en annen enn den lovteksten gir uttrykk for.

Et klart eksempel på kumulative vilkår finner du i Gjeldsbrevloven (Gbl.) § 14, som gjelder ekstinksjon av rette eiers rett til omsetningsgjeldsbrev etter at disse er overdratt.

Du må derfor først få en oversikt over alle betingelsene. Deretter må du se på sammenhengen mellom dem. Er det alternative betingelser, slik at det er tilstrekkelig om en eller noen av dem er oppfylt, eller er det kumulative betingelser, hvor alle må være oppfylt for at en rettsvirkning skal inntre.

I Gjeldsbrevloven § 14 er det 5 vilkår som må være oppfylt for at erverver skal ekstingvere rette eiers rett til et gjeldsbrev: Det må være et omsetningsgjeldsbrev, avhender må ha vært legitimert, det må ha skjedd en avhendelse, erververen må ha vært i aktsom god tro, og erververen må ha fått dokumentet i hende.

Når dette spørsmålet dukker opp i en praktikum, vil situasjonen ofte være slik at du først må ta stilling til om det er et omsetningsgjeldsbrev eller ikke, for å kunne avgjøre om du skal anvende reglene i gjeldsbrevlovens kapittel 2 eller 3. Etter at du på denne måten har drøftet spørsmålet en gang, er det selvsagt ingen grunn til å ta det en gang til når du kommer til gbl § 14. Men når vi som her ser på bestemmelsen isolert, da bør også dette tas med som en av de kumulative betingelsene for å kunne ekstingvere etter bestemmelsen.

Se også[rediger]

Kilder[rediger]