Kumulative vilkår

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kumulative vilkår innebærer at samtlige vilkår må være oppfylt for at rettsvirkningen skal inntre.

Ved kumulative vilkår er det slik at dersom et vilkår ikke er oppfylt, inntrer heller ikke virkningen. Dette i motsetning til alternative vilkår, der det er tilstrekkelig at ett av vilkårene er oppfylt for at rettsvirkningen skal inntre.

Ofte kan du identifisere vilkårene i lovteksten ved å se etter "OG" (kumulative vilkår) og "ELLER" (alternative vilkår), men det er ikke så enkelt at du kan se på dette som en generell regel. Årsaken er at bruken av "OG" og "ELLER" fremgår av lovens ordlyd og når lovens ordlyd skal avveies mot andre rettskilder, er det mulig at rettssetningen blir en annen enn den lovteksten gir uttrykk for.

Et eksempel på kumulative vilkår finner du i Gjeldsbrevlova § 14, som sier at "Avhender legitimasjonshavaren (jfr. § 13) eit omsetningsgjeldsbrev til eige eller pant, og mottakaren får det i hende, hindrar det ikkje rettsvinning at han vantar rett til å rå over brevet, utan når mottakaren veit dette eller ikkje er so aktsam som han bør vera etter tilhøvet."

For å få oversikt over rettsvirkningene av en lovbestemmelse må du først få en oversikt over alle betingelsene. Deretter må du se på sammenhengen mellom dem. Er det alternative betingelser, slik at det er tilstrekkelig om en eller noen av dem er oppfylt, eller er det kumulative betingelser, hvor alle må være oppfylt for at en rettsvirkning skal inntre.

I Gjeldsbrevlova § 14 er det 5 vilkår som må være oppfylt for at erverver skal ekstingvere rette eiers rett til et gjeldsbrev: Det må være et omsetningsgjeldsbrev(1), avhender må ha vært legitimert(2), det må ha skjedd en avhendelse(3), erververen må ha vært i aktsom god tro(4), og erververen må ha fått dokumentet i hende(5).

Se også[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]