Kriminell lavalder

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kriminell lavalder er den minste alder en person må være for å kunne bli strafferettslig ansvarlig for en kriminell handling. I Norge er den kriminelle lavalder 15 år.

Det er alderen på tidspunktet lovbruddet fant sted som avgjør om man kan idømmes straff (handlingstidspunktet).

I Norge er det Straffeloven (2005) § 20 om skyldevne som angir den kriminelle lavalder, hvor det står: "Den som på handlingstidspunktet er under 15 år, er ikke strafferettslig ansvarlig."

For barn som på handlingstidspunktet var under 18 år kan det idømmes ungdomsstraff, samfunnsstraff eller fengselsstraff. Ungdomsstraff kan gis til ungdom som har begått alvorlig og gjentatt kriminalitet, jf. Straffeloven (2005) §§ 52a-52c. Samfunnsstraff brukes aktivt overfor barn under 18 år som det normalt ikke skal anvendes fengselsstraff mot, og vilkårene går frem av Straffeloven (2005) §§ 48-52. Ubetinget fengselsstraff kan bare idømmes når det er særlig påkrevd og fengselsstraffen kan ikke overstige 15 år, selv om loven skulle gi adgang til å idømme strengere straff, jf. Straffeloven (2005) § 33. FNs barnekonvensjon angir at alle barn som har brutt loven har rett til at straffen ikke skal være skadelig og at fengsel bare brukes som siste utvei.

Historisk

Etter Gulatingsloven (kap. 190), som gjaldt for store deler av Vestlandet fra omkring år 900 (Gulatinget), var den absolutte lavalder for straffansvar 12 år. Etter Frostatingsloven (IV. 36), som gjaldt for store deler av Trøndelag (Frostatinget), var lavalderen 8 år. For lovbrudd mellom 8 år og 15 år, var straffen halve bøter til krenkede (intet til kongen). Ved 15 års alderen begynte det fulle ansvar for lovbrudd.

Landsloven av 1274 hadde ingen direkte bestemmelse om den kriminelle lavalder.

Christian Vs Norske Lov (1687) hadde ingen alminnelig regel om den kriminelle lavalder og bare enkelte spesielle bestemmelser. For drap måtte et barn under 10 år "ej paa livet at straffis", men av formuen barnet hadde eller fikk skulle avdødes arvinger få "full mannebot". Etter hvert utviklet det seg rettspraksis hvor barn under konfirmasjonsalder fikk mildere straff enn voksne.

Første gang Norge fikk en lovbestemt kriminell lavalder var ved Straffeloven av 1842 (kap. 7, § 1), som fastsatte grensen til 10 år.

Straffeloven av 1902 (§ 46) fastsatte kriminell lavalder til 14 år og ved lovendring i 1987 ble den hevet til 15 år. Straffeloven av 2005 (§ 20) har videreført kriminell lavalder på 15 år.

Kriminell lavalder i andre land

Regler om kriminell lavalder fastsettes av det enkelte land. De nordiske landene har den samme kriminelle lavalder som Norge. Et stort antall land har lavere grense. Eksempelvis er grensen i Pakistan 7 år, i England og Wales 10 år og i Nederland 12 år. Iran har kjønnsdiskriminerende lovgivning, hvor kriminell lavalder for jenter er 9 år, mens den for gutter er 15 år.

Se også

Kilder

Eksterne lenker