Konserninterne transaksjoner

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Konserninterne transaksjoner er et begrep innen selskapsretten som beskriver overføring av verdier mellom selskaper som står innen et konsernforhold.

Alminnelig avtalerett tilsier at selskaper har stor grad frihet til å inngå kontrakter med andre selskaper. I frittstående selskaper har selskapsledelsen i stor grad sammenfallende interesser med selskapet når det gjelder bedømmelsen av om en avtale er i selskapets interesse. I konsernforhold derimot, vil det kunne forekomme at morselskap påtvinger datterselskap avtaler som er forretningsmessig ugunstig for datterselskapet. For å legge skranker for at konsernselskapers divergerende økonomiske interesser gir seg utslag i gjentatte ensidig ulønnsomme transaksjoner, har det i norsk selskapsrett blitt innført en bestemmelse som skal føre til større grad av likhet i vurderingen av konserninterne og konserneksterne transaksjoner.

Regulering av konserninterne transaksjoner i norsk rett[rediger]

Aksjelovenes § 3-9 fastslår at «transaksjoner mellom selskaper i samme konsern skal grunnes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper» og være skriftlige. Bestemmelsen kan være vanskelig å håndtere, ettersom en domstol må velge å tilsidesette selskapsledelsens skjønn for hva som er en tilstrekkelig forretningsmessig begrunnelse. Dersom konsernledelsen bruker sin innflytelse til fritt å fastsette pris og volum på salg av goder internt i konsernet, vil det økonomisk sett ha samme effekt som om utdele utbytte (dvs. omgåelse av aksjelovenes kap. 8). § 3-9 vil dermed kunne brukes til å bremse konserner fra å foreta verdioverføringer som ikke er i det enkelte konsernselskaps interesse. Dette kan bla. begrunnes med minoritetsvern (i datterselskaper som ikke er heleide), og å legge en demper på bruk av «kunstig» internprising. Bestemmelsen setter derfor opp rammer for under hvilke vilkår det kan drives konsernledelse.

Konserinterne transaksjoner i europeiske lands rett[rediger]

Prinsippene for hvilke vilkår som må være oppfylt for at konserninterne transaksjoner skal være lovlig er drøftet innen den såkalte Rozenblum-doktrinen.

Se også[rediger]

Internprising (en: transfer pricing)