Konfliktrådet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr gratis megling for å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter.

Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd – eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner. Å møte til megling er frivillig og alle parter må samtykke til møtet. Konfliktrådet er et tilbud til alle – uavhengig av alder.

I straffesaker er megling et viktig alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner – og den eneste reaksjonsformen som legger til rette for at offer og gjerningsperson kan møtes sammen med en upartisk megler.

Flesteparten av de ca. 9000 sakene som årlig oversendes konfliktrådet kommer fra politiet, men tendensen er at også flere privatpersoner henvender seg for å få bistand. Eksempler på type saker i konfliktrådet er lovbrudd som vold, trusler, innbrudd, skadeverk, mobbing, tyverier - og sivile konflikter som gjelder naboer, familie, husleie eller arbeidsplassen.

Konfliktrådets virksomhet er regulert i Konfliktrådsloven og tilhørende forskrift.

Restorative Justice - RJ[rediger | rediger kilde]

I Norge er konfliktrådet hovedleverandør av ulike tilnæringsmåter som faller inn under betegnelsen Restorative Justice (RJ). RJ har til hensikt å gjenopprette mest mulig av den skaden offeret er blitt utsatt for gjennom den kriminelle handlingen. Gjennom å møte offeret, stille spørsmål og fortelle om hvilke følger lovbruddet har hatt, skal gjerningspersonen stimuleres til å forstå konsekvensene av egne handlinger og bli oppmuntret til å ta ansvar. Offeret kan få bearbeidet opplevelsen, redusert angst og få innflytelse på avtalen.

I en ordinær sak i rettsapparatet blir en kriminell handling definert som et lovbrudd mot staten, eller mot offentlige interesser – og gjennom det, blir offerets og ofte gjerningspersonens interesser sekundære. I RJ er gjerningspersonen først og fremst ansvarlig overfor skadelidte og lokalsamfunnet. Samfunnet gjøre noe for offeret, ikke bare ved å gjøre noe mot lovbryteren.

Avtaler[rediger | rediger kilde]

Det kan inngås avtale i alle typer saker. I en avtale kan partene bli enige om erstatning for den skaden som er påført – enten ved at det betales en økonomisk kompensasjon eller at det avtales arbeidstimer. En forsoningsavtale kan være en god løsning dersom partene føler de har fått snakket ut om det som har skjedd – og hvordan de skal forholde seg til hverandre i framtida.

Unge under 18 år møter vanligvis med foresatte. Partene kan ikke møte med advokat.

Straffesaker fra politiet der partene blir enig om en avtale – og der avtalen innfris – medfører ingen registrering på den ordinære politiattesten. På den utvidede politiattesten slettes saken dersom det ikke begås nye lovbrudd de neste to årene.

Konfliktrådet i alle fylker[rediger | rediger kilde]

Landets 22 konfliktråd er faglig og administrativt underlagt Sekretariatet for konfliktrådene. Alle kan henvende seg til sitt lokale konfliktråd og be om bistand i konflikter. Pr. i dag finnes det ca. 600 kvalifiserte konfliktrådsmeglere. Meglervervet er knyttet til den kommunen megleren bor i. Det kreves ingen formell utdanning, men meglere må være over 18 år og ha plettfri vandel.

Her finner du ditt lokale konfliktråd (direkte lenker):

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]