Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, også kalt Gjenopptakelseskommisjonen, er en norsk, uavhengig, statlig etat som undersøker og avgjør om en straffedømt person skal få sin sak behandlet på nytt i retten. Domfelte personer med en rettskraftig dom kan søke kommisjonen om gjenopptakelse. Kommisjonen foretar en utredning av sakens rettslige og faktiske sider og har myndighet til å innkalle vitner til avhør, gi utleveringspålegg, avholde muntlige høringer og oppnevne sakkyndige. Den kan også fremme begjæring til retten om personundersøkelse og bruk av tvangsmidler. Hensikten med opprettelsen er å avsløre justismord.

Gjenopptakelseskommisjonen ble opprettet ved revisjon av Straffeprosesslovens kap. 27. Lovendringen trådte i kraft fra 1. januar 2004.

Kommisjonen har en egen stab av fast ansatte etterforskere.

Dersom en sak besluttes gjenopptatt, skal skyldspørsmålet og/eller straffeutmålingen prøves på nytt ved en annen domstol enn den som avsa den opprinnelige dommen.

Kommisjonen behandler, som det fremgår av navnet, kun straffesaker, ikke sivilrettssaker.

Grunnlag for gjenopptakelse[rediger]

De viktigste årsakene til at en straffesak skal få ny behandling, er:

  • Nye bevis eller nye omstendigheter som kan være egnet til å føre til frifinnelse eller gi mildere straff.
  • Avgjørelsen eller saksbehandlingen er i strid med folkeretten, slik at det er grunn til å regne med at en ny behandling av straffesaken vil føre til et annet resultat.
  • Dersom noen som har hatt sentral befatning med saken (aktor, dommer, sakkyndig, forsvarer, vitne), har gjort seg skyldig i en straffbar handling som kan ha hatt innvirkning på dommen.

Saker for kommisjonen[rediger]

Blant personene som har søkt om gjenopptagelse har særlig de følgende fått mye oppmerksomhet (noen har søkt gjenopptagelse flere ganger):

Svært mange av kommisjonens positive avgjørelser omfatter avgjørelser om ankeavgjørelser og andre detaljer i individuelle straffeprosesser. Svært få omfatter reelle justismord i kjente saker.

Eksterne lenker[rediger]