Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, også kalt Gjenopptakelseskommisjonen, er en norsk, uavhengig, statlig etat som undersøker og avgjør om en straffedømt person skal få sin sak behandlet på nytt i retten. Domfelte personer med en rettskraftig dom kan søke kommisjonen om gjenopptakelse. Kommisjonen foretar en utredning av sakens rettslige og faktiske sider og har myndighet til å innkalle vitner til avhør, gi utleveringspålegg, avholde muntlige høringer og oppnevne sakkyndige. Den kan også fremme begjæring til retten om personundersøkelse og bruk av tvangsmidler. Hensikten med opprettelsen er å avsløre justismord.

Gjenopptakelseskommisjonen ble opprettet ved revisjon av Straffeprosesslovens kap. 27. Lovendringen trådte i kraft fra 1. januar 2004.

Kommisjonen har en egen stab av fast ansatte etterforskere.

Dersom en sak besluttes gjenopptatt, skal skyldspørsmålet og/eller straffeutmålingen prøves på nytt ved en annen domstol enn den som avsa den opprinnelige dommen.

Kommisjonen behandler, som det fremgår av navnet, kun straffesaker, ikke sivilrettssaker.

Grunnlag for gjenopptakelse[rediger | rediger kilde]

De viktigste årsakene til at en straffesak skal få ny behandling, er:

  • Nye bevis eller nye omstendigheter som kan være egnet til å føre til frifinnelse eller gi mildere straff.
  • Avgjørelsen eller saksbehandlingen er i strid med folkeretten, slik at det er grunn til å regne med at en ny behandling av straffesaken vil føre til et annet resultat.
  • Dersom noen som har hatt sentral befatning med saken (aktor, dommer, sakkyndig, forsvarer, vitne), har gjort seg skyldig i en straffbar handling som kan ha hatt innvirkning på dommen.

Saker for kommisjonen[rediger | rediger kilde]

Blant personene som har søkt om gjenopptagelse har særlig de følgende fått mye oppmerksomhet (noen har søkt gjenopptagelse flere ganger):

Svært mange av kommisjonens positive avgjørelser omfatter avgjørelser om ankeavgjørelser og andre detaljer i individuelle straffeprosesser. Svært få omfatter reelle justismord i kjente saker.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]