Klagenemnda for industrielle rettigheter

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra KFIR)
Hopp til navigering Hopp til søk

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er et domstolslignende organ som etter klage overprøver Patentstyrets avgjørelser innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter, samt avgjørelser i forhold til foretaksnavn, Edelmetalloven og forskrift om registrering av ansvarsmerker.

I tillegg behandler og avgjør KFIR klager over enkelte av de avgjørelsene Plantesortnemnda treffer i medhold av Planteforedlerloven.

KFIRs klagebehandling skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig gjennomgang av klage, og klagere skal oppleve klagesaksbehandlingen som effektiv, pålitelig og brukervennlig og av høy juridisk standard. KFIR skal også bidra til større klarhet om rettstilstanden på området overfor brukere og andre interesserte.

KFIR prøver, i likhet med særdomstoler, saker som krever særskilte sakkunnskaper. KFIR består derfor av en juridisk utdannet leder og nestleder som begge oppfyller kravene til dommere, samt av juridisk- og teknisk fagkyndige nemndsmedlemmer, sistnevnte innen innen hovedområdene kjemi, elektroteknikk, bygningsteknikk og maskinteknikk. Videre inngår handelskyndige (næringsliv), landbrukskyndige (planteforedlerrett) og håndverkskyndige (design) i nemnda.

KFIR består av leder og nestleder som fungerer som førstevoterende i saker som fremmes for Klagenemnda. I tillegg har KFIR et sekretariatet bemannet med administrativt ansatte som forestår den innledende klagesaksbehandlingen.

Nærings- og fiskeridepartementet oppnevner etter innstilling fra KFIR nemndsmedlemmer/bistillingsmedlemmer som tjenestegjør for 3 år.

KFIRs virksomhet reguleres først og fremst av Patentstyrelova og Patentstyreforskrifta. Flere lover og forskrifter som har betydning for virksomheten finnes nedenfor under "Eksterne lenker".

Se også

Eksterne lenker