Immaterialrett

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Intellektuell (eller immateriell) eiendomsrett eller Immaterialrett eller åndsrett er det rettsområdet som befatter seg med rettigheter av ikke-materiell art. Innenfor immaterialretten faller rettigheter av svært ulik grad, alt fra opphavsrett og patenter til foretaksnavn, varemerker og design. Disse rettighetene kan nok komme til uttrykk ved fysiske eksemplarer, men det er ikke disse immaterialretten verner. Det som vernes er ideen, kunnskapen, formen eller lignende som ligger bak. Immaterialretten er således et fellesbegrep på ulike regler som gir vern mot at andre etterligner ens prestasjoner eller urettmessig utnytter ens gode navn og rykte (goodwill). Dette vil først og fremst ha økonomisk verdi for rettighetshaveren, men også ideelle interesser kan være gjenstand for vern.

Rettigheter som faller inn under immaterialretten vil vanligvis ha sitt grunnlag i lov. For å harmonisere nasjonal lovgivning finnes det dessuten flere internasjonale konvensjoner innen immaterialretten. Viktige eksempler på dette er Paris-konvensjonen fra 1883, som omhandler patent, varemerker og industrielt design, og Bern-konvensjonen fra 1886, som dreier seg om opphavsrett. Det finnes også flere EU-direktiver som dreier seg om immaterialrett, og disse er bindende også for Norge gjennom EØS-avtalen.

Vanligvis vil det immaterielle vernet være tidsbegrenset. Patenter har for eksempel (i Norge) gyldighet i 20 år, mens vernetiden for åndsverk er 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår. De såkalte kjennetegnsrettighetene (foretaksnavn og varemerker) er derimot ikke underlagt tidsbegrensning. En rettighet kan være vernet under flere immaterielle kategorier, noe som kan være av verdi der vernetiden er ulik, eller vernet er av ulik art og/eller omfang. Det finnes blant annet eksempler på at patenterte oppfinnelser er blitt vernet under opphavsrett etter at patentet har utløpt. Også design og varemerker kan nok i mange tilfeller også være vernet av opphavsrett.

Se også