Hålogaland lagmannsrett

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hålogaland lagmannsrett i Tromsø

Hålogaland lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge og tar stilling til anker over rettsavgjørelser i sivile saker og straffesaker.

Hålogaland lagmannsrett har sitt sete i Tromsø og omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark samt Svalbard og Jan Mayen.

Hålogaland lagmannsrett er ankeinstans for de 14 tingrettene i lagdømmet, samt for seks jordskifteretter. I tillegg er lagmannsretten første instans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten. Ca. halvparten av ankeforhandlingene blir holdt i Tromsø. Lagmannsretten har også faste rettssteder i Mosjøen og i Bodø, og setter i tillegg rett mange andre steder i lagdømmet.

Lagmannsretten er ankedomstol i så vel sivile saker som straffesaker og er første instans ved overprøving av saker som er behandlet i trygderetten. Lagmannsretten behandler også overskjønn samt anke over avgjørelser fra jordskifterettene.

Historisk

Fra middelalderen og frem til 1797 holdt lagmannen i Hålogaland til i Steigen i Nordland.

Ankesaker fra Nord-Norge ble deretter behandlet i Trondhjem stiftsoverrett. Hålogaland lagmannsrett ble i 1890 etablert som egen lagmannsdomstol med sete i Tromsø. Domstolen var første instans i alvorlige straffesaker, og skyldspørsmålet skulle avgjøres av en lagrette. Bemanningen den gang besto av en lagmann og en rettsskriver. Frem til 1936 ble anker i sivile saker behandlet ved Trondhjem stiftsoverrett. Ved ny prosessordning fikk lagmannsrettene da full overprøvingskompetanse i sivile saker. Ved to-instans ordningen i straffesaker av 1995, ble lagmannsretten ankeinstans i alle straffesaker.

På grunn av de store land- og havområdene har lagmannsretten mange saker med tilknytning til fiskerinæringen og utmarksrettigheter.

Lagdømmet preges ellers av "de tre stammers møte", dvs. nordmenn, samer og kvener. Det kulturelle mangfoldet dette møtet medfører, stiller særskilte krav til de dømmende instanser - særlig når det gjelder evne til å sette seg inn i ulike leve- og tenkemåter. Også språklige forhold medfører utfordringer.

Se også

Eksterne lenker