Goodwill

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Goodwill, fra engelsk 'velvilje', er en immateriell eiendel som for eksempel ligger i en forretnings gode navn og rykte, kundekrets og tilsvarende, og regnes som et anleggsmiddel.

Goodwill er en noe diffus post du finner i et firma sin balanse i regnskapet. Det er imidlertid uvanlig å ta med goodwill som en post i regnskapet, bortsett fra når goodwillen er ervervet fra tredjepart, som f.eks. ved oppkjøp av et selskap eller forretningsområde (innmat).

Man kan si at goodwill er den delen av anskaffelseskost ved et oppkjøp som ikke kan knyttes til identifiserbare eiendeler og forpliktelser. Altså differansen mellom bokført verdi (netto) på det oppkjøpte selskapet og faktisk kjøpspris, som ofte er høyere. Du kan videre dele inn beregning av goodwill i to deler. Den første delen som fortsatt-drift-elementet i goodwill og den siste som synergielementet i goodwill.

I regnskapsloven faller goodwill inn under immaterielle eiendeler, Rskl. § 6–2, som stiller følgende krav til goodwill: den skal være en ikke-pengepost uten fysisk substans, identifiserbar og selskapet skal ha kontroll over eiendelen.

Egentlig er goodwill bare en post for å periodisere, slik at man sikrer en fornuftig sammenstilling av kostnader og inntekter.

Etter IFRS-reglene for bokføring skal verdien av goodwill skrives ned årlig (subjektiv nåverdi) og det er også skattemessige forpliktelser knyttet til verdien av goodwill.

Goodwill kan også være negativ og da kalles den også for badwill.