Fraværsdom

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fraværsdom (også kalt uteblivelsesdom) er en dom avsagt i en sivil rettssak hvor den saksøkte er fraværende, f.eks. ved manglende skriftlig tilsvar på stevning eller manglende oppmøte i rettsmøte.

For at fraværsdom kan avsies må saksøker begjære det. I tillegg må saksøker kunne "gis medhold fullt ut eller i det vesentlige", jf. Tvisteloven § 16-10 (2). Retten må altså gi en dom i saksøkers favør, bygget på saksøkers påstand, men ikke nødvendigvis 100 % i tråd med den. Blant annet er retten begrenset fra å dømme i strid med ufravikelige regler eller påstander som er "åpenbart uriktig". I tillegg kan ikke retten i saker hvor saksøker ikke har fri rådighet, avsi dom uten selvstendig vurdering av kravet. Dette gjelder bl.a. i saker som omhandler barn.

Det er ikke mulig å avsi en fraværsdom ved saksøkers fravær og resultatet blir da at saken avvises, jf. Tvisteloven § 16-9.

Retten til å kreve fraværsdom er et tydelig utslag av disposisjonsprinsippet i norsk rett, ettersom dommen kun bygger på saksøkers disposisjoner. Det kan også sees på som et virkemiddel for å få saksøkte i dialog. Disposisjonsprinsippet og perspektivet om dialog kan i slike tilfeller sies å veie tyngre enn prinsippet om materielt (innholdsmessig) riktige dommer.

Når det foreligger en rettskraftig fraværsdom, kan det kreves tvangsfullbyrdelse, som vil si en rettslig inndrivelse av en kreditors penge- eller naturalfordring med myndighetenes bistand.

Anke en fraværsdom

Hvis du har fått en fraværsdom, kan du be om oppfriskning. Oppfriskning vil si at fraværsdommen blir opphevet og behandlingen av saken fortsetter.

Vilkårene for oppfriskning fremgår av Tvisteloven § 16-12. For å få oppfriskning er det et vilkår at du ikke kan bebreides for at du ikke søkte om lengre frist eller om å få endret tidspunktet for rettsmøtet. I tillegg er det et vilkår at retten avsa fraværsdommen uten at vilkårene var oppfylt. Hva som utgjorde fravær i din sak, er nærmere beskrevet i fraværsdommen. Du kan også få oppfriskning hvis retten mener det vil være urimelig å nekte deg videre behandling av saken. Når retten skal avgjøre dette, legger den vekt på hvor alvorlig forsømmelsen din er, hvor viktig saken er for deg, og hensynet til motparten din.

Se også

Litteratur

Eksterne lenker