Forelegg

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Forelegg er en forenklet straffereaksjon som brukes ved mindre alvorlige lovbrudd.

Forelegget er et skriftlig tilbud til siktede om å vedta den straff og/eller inndragning som påtalemyndigheten foreslår.

Reglene om forelegg er regulert i lov gjennom Straffeprosessloven §§ 255–261.

Dersom forelegget vedtas av den siktede, har det samme virkning som en dom. Det er ikke et vilkår for å vedta et forelegg at man erkjenner seg skyldig og i mange tilfeller vedtas forelegg bare for å få en sak ut av verden.

Dersom forelegget ikke blir vedtatt, sendes saken normalt til retten for pådømmelse. Forelegget kan da brukes som tiltalebeslutning og retten kan bare opprettholde et forelegg etter at den ved ordinær bevisvurdering har funnet den siktede skyldig. Blir siktede funnet skyldig, kan retten idømme bot eller annen straffereaksjon.

Forenklet forelegg

Ved trafikkforseelser og mindre overtredelser av tollovgivningen, kan saken avgjøres ved såkalt forenklet forelegg. Bøteleggelsen skjer da etter faste satser for den enkelte type lovbrudd. En polititjenestemann kan gis myndighet til å utferdige forenklet forelegg i trafikksaker, jf. Vegtrafikkloven § 31 b. Tolltjenestemenn kan gis myndighet til å utferdige forenklet forelegg i tollsaker, jf. Tolloven § 16-9.

Den som er ilagt og har vedtatt en bot blir ført inn i straffe- eller bøteregisteret, mens den som har vedtatt et forenklet forelegg ikke føres i noen registre ut over politiets interne oversikter.

Se også

Eksterne lenker