Force majeure

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Force majeure (av latin: casus fortuitus, «større krefter») handler om særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge.

Force majeure er en vanlig klausul i kontrakter som i utgangspunktet løser en eller begge parter fra ansvar for mislighold når en ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll, som streik, lock-out, flom, krig, opprør, naturkatastrofer osv. hindrer én eller begge parter i å gjennomføre kontraktens forpliktelser. Det er videre krav om at den som rammes av force majeure-hendelsen, ikke kunne forutse hendelsen da han eller hun inngikk kontrakten og heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet hindringen og dens konsekvenser.

Den som rammes av force majeure må varsle den annen part om dette innen rimelig tid. Det kreves ofte at slik varsel også skal gis når force majeure-situasjonen opphører. Unnlatt varsel kan føre til erstatningsansvar eller at den forpliktede mister retten til å påberope seg force majeure.

Bestemmelser om force majeure finnes bl.a. i Kjøpsloven § 27, § 40 og § 57, Vekselloven § 54 og Sjekkloven § 48. I disse lovene benyttes uttrykkene "uovervinnelig hindring" og "hindring utenfor kjøperens kontroll".

Også i folkeretten benyttes begrepet force majeure. Da refereres det til uimotståelige eller uforutsette hendelser utenfor statens kontroll, som setter staten ute av stand til å gjennomføre internasjonale forpliktelser.

På engelsk brukes ofte ”act of god” som fellesbetegnelse på slike hendelser.

Rettspraksis om force majeure[rediger | rediger kilde]

Rt-1951-371 - Vedbolagsdommen[rediger | rediger kilde]

”Det som etter dette må bli det avgjørende er om det kan tillegges betydning av Vedbolaget for å kunne oppfylle kontrakten således som denne var inngått i juni 1939, måtte gjøre en økonomisk oppofrelse av slike dimensjoner som omtalt i det foregående. Voldgiftsretten er kommet til det resultat at Vedbolaget i den situasjon som i så henseende forelå ikke kunne være forpliktet til å fortsette leveringen på de opprinnelige kontraktsvilkår”.

Les dommen her: Rt-1951-371

Rt-1970-1059 - Knutelin-dommen[rediger | rediger kilde]

”Når det endelig gjelder den utvei å erstatte manglende knutelin med knuteløst lin, kan retten ikke finne det ansvarsbetingende at saksøkte ikke foreslo for Gullvik, eller uten videre tok initiativet til at dette ble gjort. En objektive sakkyndig vurdering av den tekniske side av saken foreligger ikke, men på grunnlag av det som er kommet frem må retten tro at det ikke ville ha vært forsvarlig på denne del av noten å anvende knuteløst lin mellom bolker av sterkere og mere elastisk knutelin”

Les dommen her: Rt-1970-1059

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]