FNs konvensjon om barns rettigheter

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

FNs konvensjon om barns rettigheter er en traktat om menneskrettigheter som omhandler sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter til barn. Konvensjonen definerer et barn som et menneske under 18 år, så fremst ikke en annen grense for voksen alder er anerkjent av landets lover.

Loven ble signert av FNs generalforsamling den 20. november 1989 og trådte i kraft den 2. september 1990. Konvensjonen er ratifisert av 194 land, herav alle FNs medlemsland med unntak av Somalia og USA.

To valgfrie tilleggsprotokoller ble vedtatt den 25. mai 2000. Den første valgfrie protokollen begrenser barns deltagelse i væpnede konflikter. Den andre protokollen forbyr salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi. Begge protokollene er ratifisert av mer enn 120 stater.

Konvensjonen, såvel som begge tilleggsprotokollene, er inkorporerte i den norske Menneskerettighetsloven av 1999.

Tidslinje

 • 1959: FNs generalforsamling vedtar «Erklæringen om Barnets Rettigheter». Den inneholder ti artikler som handler om barns rettigheter.
 • 1961: Europarådet vedtar «Den europeiske Sosialpakt» som bl.a. skal beskytte barn og unge mot sosial og økonomisk utnyttelse, for eksempel barnearbeid.
 • 1966: FNs generalforsamling vedtar to konvensjoner om menneskerettigheter: «Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter» og «Konvensjonen om borgerlige og politiske rettigheter». Begge konvensjonene slår fast at barn har en rekke grunnleggende rettigheter.
 • 1971: FNs generalforsamling vedtar en konvensjon om rasediskriminering.
 • 1979: I 1979 er det Internasjonale Barneåret, og Polen foreslår at det ut fra «Erklæringen om Barnets Rettigheter» blir utarbeidet en konvensjon om barnets rettigheter.
 • 1980: FNs menneskerettighetskommisjon nedsetter en arbeidsgruppe med representanter fra 43 land til å lage et utkast til en konvensjon om barnets rettigheter.
 • 1983: 50 frivillige og ikke-statlige organisasjoner (NGOer) som arbeider med barns vilkår, går sammen om å utarbeide ideer og forslag til arbeidsgruppen som arbeider med utkastet til Barnekonvensjonen.
 • 1989: Den 20. november, akkurat 30 år etter at «Erklæringen om Barnets Rettigheter» ble vedtatt, vedtar FNs generalforsamling «FNs konvensjon om Barnets Rettigheter», Barnekonvensjonen.
 • 1990: Barnekonvensjonen gjelder fra den 2. september etter å ha blitt godkjent (ratifisert) av 20 land.
 • 1991: Den 8. januar godkjenner (ratifiserer) Norge Barnekonvensjonen.
 • 1993: Norge levere sin første rapport om norske barns forhold til barns rettigheter til Barnerettighetskomiteen, som er en ekspertgruppe som overvåker at Barnekonvensjonen overholdes.
 • 1998: Norge leverer sin andre rapport om norske barns forhold til Barnerettighetskomiteen.
 • 1999: Barnekonvensjonen fyller 10 år.
 • 2002: To tilleggsprotokoller trer i kraft:
  1. Salg av barn og seksuelt misbruk
  2. Barn i væpnet konflikt
 • 2003: Barnekonvensjonen inkorporeres i norsk lov.