De nærmeste

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

'De nærmeste er et begrep som ble introdusert i den nye Straffeloven 2005 og fremgår av § 9. Den beskriver hvem som er å forstå som de nærmeste i strafferettslig forstand og er en utvidelse av den gamle Straffelovens definisjon.

I Straffeloven 2005 omfatter de nærmeste ektefelle (også fraskilt ektefelle), registrert partner, samboer og forlovede. Videre omfatter begrepet slektninger i direkte linje og søsken og deres ektefeller, ektefellens slektninger i direkte linje og søsken og deres ektefeller, stesøsken og deres ektefeller, fosterforeldre og deres foreldre, fosterbarn og fostersøsken.

Fra forarbeidene

Den gamle Straffeloven § 5 (1902) definerer hvem som i loven regnes som "de nærmeste". Straffelovkommisjonen går i alt vesentlig inn for å videreføre gjeldende rett, men foreslår noen mindre utvidelser og en klarere utforming. Utvidelsene består i at "fosterbesteforeldre" og fostersøsken omfattes. I tillegg foreslås en klargjøring og en utvidelse når ekteskap, partnerskap og samboerskap er oppløst.

Departementet slutter seg i hovedsak til Straffelovkommisjonens forslag om i store trekk å videreføre gjeldende rett. Heller ikke til Straffelovkommisjonens forslag om hvilken krets som skal regnes som "de nærmeste", har departementet mange bemerkninger.

Departementet er enig i de forslag til klargjøring av svogerskapsvirkningene som Straffelovkommisjonen foreslår, og særlig i at "lige nær besvogrede" erstattes av en positiv angivelse av hvilken personkrets i "svigerfamilien" som regnes som "de nærmeste". På ett punkt er imidlertid den foreslåtte regulering ikke tilfredsstillende. Ingen av formuleringene i utkastet fanger opp at ektefellenes særkullsbarn anses som hverandres nærmeste. Departementet går derfor inn for at det i utkastet § 9 første ledd føyes til en ny bokstav d med ordlyden: "stesøsken og deres ektefeller".

Departementet er kommet til at "forlovede" bør beholdes i definisjonen av "de nærmeste". Både for forlovelse og samboerforhold er forholdets varighet og stabilitet avgjørende. Er disse vilkår oppfylt, er det ingen grunn til å sondre etter om partene bor sammen eller ikke.

Se også

Eksterne lenker