DNA

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

DNA (eller deoksyribonukleinsyre) er den viktigste kjemiske bestanddelen i kromosomene og er materialet som våre gener er bygget opp av. Det blir noen ganger kalt "arvemolekylet", fordi foreldre overfører kopier av sitt eget DNA til sitt avkom under reproduksjonen, og fordi de dermed viderefører sine egenskaper.

DNA gir viktig informasjon ved identifiseringsspørsmål og brukes i f.eks. straffesaker og farskapssaker. Etter norsk rett kan biologisk materiale innhentes for DNA-analyse fra enhver som med skjellig grunn mistenkes for en straffbar handling som kan medføre fengselsstraff, jf. Straffeprosessloven § 158. Det samme gjelder personer som domfelles for slike handlinger. Til bruk for kriminalitetsbekjempelse er det opprettet et DNA-register, hvor DNA-profiler kan registreres.

Påtaleinstruksen § 10-1 åpner også for å gjennomføre en DNA-analyse selv om det ikke er skjellig grunn til mistanke, men da må den det gjelder samtykke skriftlig.

Biologisk materiale kan også innhentes med hjemmel i Utlendingsloven, jf. § 87 og Barneloven, jf. § 24 (farskapssaker).

Eksterne lenker