Avskiping

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Avskiping (eller opphør) innebærer at bruksrettigheter i fast eiendom (servitutter) kan bortfalle hvis bruken fører til store ulemper eller skade på en eiendom.

Når en rett (servitutt) er mer til skade for en grunneier enn den er til gagn for en rettighetshaver, kan man avskipe (opphøre) rettigheten mot at det betales vederlag til servitutthaveren, jf. Servituttloven § 7.

Dersom en tilfredsstillende ordning av servituttforholdet ikke kan oppnås etter Servituttloven §§ 5 eller 6 (regler om omskiping/endring), kan det i medhold av Servituttloven § 7 bli satt strek over hele servitutten, eller den kan bli "barbert". Krav om dette kan imidlertid bare fremsettes av eieren av den tjenende eiendom. Ved avskipning kommer det ekspropriasjonsrettslige element klart frem, men erstatningen (vederlaget) skal fastsettes etter de samme prinsipper som gjelder for mellomlaget etter Servituttloven § 6. Det innebærer at grunneieren erstatte verdien for rettighetshaveren i jord, rettigheter eller penger.

Det er Jordskifteretten som avgjør spørsmål om avskiping og omskiping av servitutter, jf. Servituttloven § 18.

Eksempel fra rettspraksis

Høyesteretts avgjørelse i Rt. 1971 s. 95 kaster lys over en rekke spørsmål i tilknytning til Servituttloven § 7.

Ved salg ble en eiendom påheftet servitutt med forbud om salg av visse varer. Et samvirkelag kjøpte senere eiendommen og reiste på denne og nabotomten et varehus. Samvirkelaget begjærte servitutten avløst med hjemmel i Servituttloven § 7 og fikk ved overskjønnet rett til dette. Høyesterett opphevet overskjønnet på grunn av mangelfulle skjønnsgrunner. Servituttloven § 7, jf. § 1 omfatter konkurranseklausuler. En slik klausul, som har aktuell interesse for rettighetshaveren, kan bli å avløse etter en interesseavveining, hvor også samfunnsmessige hensyn kan ha betydning. Interesseavveiningen må gi som resultat en overvekt av skade for at avløsning kan finne sted. Når det i § 7 heter at eigaren kan få avskipa, ligger det ikke i dette mer enn at bestemmelsen åpner adgang for skjønnsretten til i særlige tilfelle å vise saken fra seg. - Ved interesseavveiningen kunne det ikke legges vekt på omkostningene ved den bygningsmessige oppdeling av varehuset for å tilpasse det til servituttens krav. Uttalelser om spørsmål ved interesseavveiningen som burde vært nærmere vurdert av overskjønnsretten.

Omskiping og avskiping i festeforhold

Etter Servituttloven § 19 annet ledd kan bortfester eller fester kreve omskiping av servitutter som bortfester eller en annen (typisk naboen) har i festetomten, og dertil kan festeren kreve avskiping av slike rettigheter. Den praktisk viktigste konsekvens er at festeren kan få endret på, endog satt strek over et vilkår som er inntatt i festeavtalen. Bortfesteren som f.eks. har betinget seg ferdselsrett over festetomten, kan således måtte finne seg i at ferdselen må følge en annen trasé (omskiping) eller helt må opphøre (avskiping), jf. Servituttloven §§ 5-7.

Se også

Litteratur

Eksterne lenker