Akseptfrist

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Akseptfrist er den tidsfristen en tilbyder eller budgiver fremsetter sammen med et tilbud og som angir fristen for å akseptere tilbudet eller budet.

Dersom tilbudet eller budet aksepteres innen akseptfristen, anses det for å ha blitt inngått en bindende avtale med de vilkår som fremgår av tilbudet som ble akseptert.

Alle tilbud gjelder innenfor en gitt akseptfrist og aksepteres ikke tilbudet innen denne fristen, er det ikke lenger bindende, jf. Avtaleloven § 2. Dersom det ikke er gitt en frist, må tilbudet aksepteres "innen den tid mottaker maatte regne paa skulde gaa med", jf. Avtaleloven § 3. Løfter og ensidige erklæringer har ingen akseptfrist, da de ikke må aksepteres for å være bindende (ha løftevirkning).

Det er tilbyder som fastsetter akseptfristen og denne fristen må tolkes konkret ut fra det tilbudet som er gitt. Ofte vil et tilbud være begrenset til en bestemt dato og klokkelslett, som ved bud på fast eiendom.

Dersom klokkeslett/dato ikke er angitt i tilbudet, men antall dager, må fristens utgangspunkt beregnes. Dersom tilbudet er fremsatt i brev, regnes fristen fra den dag brevet er datert. Er tilbudet gitt pr. e-post, regnes fristen fra det tidspunkt e-posten ble sendt, jf. Avtaleloven § 2 annet ledd sine regler for telegram. Er fristen angitt i antall dager, må det tolkes om helgedager skal regnes med. I tolkningen ser man på bransjepraksis og sedvane, dersom det er tvil.

Er tilbudet gitt muntlig og det ikke er satt en akseptfrist, må tilbudet aksepteres med en gang for å være bindende, jf. Avtaleloven § 3 andre ledd.

Hva som skal regnes som "innen den tid mottaker maatte regne paa skulde gaa med" til å svare på tilbudet, må vurderes konkret for hvert enkelt tilfelle, hvor man tar hensyn til tilbudets omfang og kompleksitet og hva som er bransjepraksis, men det skal i det minste bli gitt en rimelig tid til å overveie tilbudet, jf. Avtaleloven § 3 første ledd. Se også lovens forarbeider Ot.prp.nr.63 (1917) s. 27 og 28.

Kommer aksepten for sent frem, anses den for nytt tilbud, jf. Avtaleloven § 4. Det samme gjelder dersom aksepten ikke stemmer med tilbudet, ved at den f.eks. inneholder betingelser som avviker fra tilbudet, jf. Avtaleloven § 6.

Akseptfrist må ikke forveksles med budfrist, som er den tidsfrist som settes av selger eller megler og som vanligvis angir når en budrunde avsluttes.

Akseptfrist ved bud på fast eiendom

I forbrukerforhold skal eiendomsmegler ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag, jf. Forskrift om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Dersom bud gis med en frist som åpenbart er for kort til at eiendomsmegler kan håndtere budet på en forsvarlig måte, skal han fraråde budgiver å stille slik frist, og gi uttrykk for at det kan føre til at selger ikke vil akseptere budet. Dersom budgiver velger å opprettholde den korte fristen, skal eiendomsmegler orientere selger om budet og om følger av at fristen er for kort, jf. Forskrift om eiendomsmegling § 6-3 (2).

Se også

Eksterne lenker