Aksjeselskap

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra AS)
Hopp til navigering Hopp til søk

Aksjeselskap (forkortet AS) er et selskap hvor eierne har betalt inn en aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet. Eierne har ikke noe personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapital som eierne har skutt inn.

Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor aksjonærene har stemmerett vektet etter andelen av aksjene de eier (selskapsvedtektene kan spesifisere enkelte aksjer som stemmerettsløse, såkalte "B-aksjer").

Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret tilsetter daglig leder, i mange tilfeller kalt administrerende direktør, som holder oversikt over selskapets økonomi og er ansvarlig for driften.

Bakgrunn for Aksjeselskapsformen

Før reguleringen av aksjeselskap, var selskapets gjeld og forpliktelser også eiernes personlige gjeld og forpliktelser. Dette medførte at det var en stor risiko ved å overlate ledelsen av selskapet til eksterne (profesjonelle) ledere, fordi eierne da ville ha en ubegrenset gjeld hvis selskapet gikk konkurs.

Dette la en sterk demper på investeringer og selskapsetableringer, og førte til at de fleste selskaper ble drevet som små familieeide foretak. Aksjeselskapsformen muliggjorde profesjonell (ansatt) ledelse og spredt eierskap som ikke var enekontrollert av enkeltfamilier. Økonomihistorikere (som for eksempel Alfred D. Chandler) har hevdet at organisatoriske oppfinnelser som aksjeselskapet var like viktig for industrialiseringen som tekniske oppfinnelser.

Skillet AS / ASA

Akjselovene av 1910 og 1976 hadde operert med samme regler for store og små selskaper. Mange europeiske land hadde tidlig etablert et skille mellom selskaper med liten aksjespredning og selskaper som omsatte eierandelene mot allmennheten på børs. I 1997 ble det innarbeidet et EU-direktiv som etablerte et skille mellom aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

Et aksjeselskap skal ha en minimum aksjekapital på 30.000 kroner som skal være fordelt likt på én eller flere aksjer.

Et allmennaksjeselskap (forkortet ASA) er en betegnelse beregnet på aksjeselskaper med mange aksjeeiere. I et allmennaksjeselskap kan aksjer tegnes av eller selges til en ubestemt krets – allmennheten. Et allmennaksjeselskap må ha en aksjekapital på minimum 1 million kroner, et styre på minst tre medlemmer og én daglig leder. Blant styremedlemmene i allmennaksjeselskaper stiftet etter 1. januar 2006 skal det være et minimumsantall av hvert kjønn tilnærmet 40 prosent. Allmennaksjeselskaper som er stiftet før 1. januar 2006 får to år på seg før de må oppfylle kravene til kjønnsrepresentasjon.

I Norge kan allmennaksjeselskap noteresOslo Børs. Det er opp til selskapet selv å søke om å bli tatt opp til notering på Oslo Børs, men selskapet må oppfylle gjeldende krav som blant annet omfatter antall eiere, antall aksjer og størrelse. Et selskap ønsker som regel å noteres på børsen for å få tilgang til et større marked for aksjen og enklere tilgang til kapital ved en emisjon.

Oversikt

Aksjeselskap Allmennaksjeselskap
Aksjespredning tilpasset selskaper med liten aksjespredning (få eiere) tilpasset selskaper med stor aksjespredning (stort antall eiere)
Hensyn ivaretar aksjonærenes ønske om fleksibilitet i organiseringen av selskapet ivaretar investorenes interesse om likebehandling og kapitalbeskyttelse
Minimum aksjekapital 30.000 kr 1.000.000 kr
Børsnotering kan ikke børsnoteres kan børsnoteres
Emisjon kun rettet emisjon også emisjon mot allmennheten
Aksjer registrert i verdipapirregister kan være i verdipapirregister må være registeret i verdipapirregister
Aksjeklasser Vedtektene kan regulere aksjeklasser fritt maksimalt 50% stemmerettsløse aksjer "B-aksjer"
Aksjenes omsettlighet aksjene kan ikke omsettes med mindre vedtektene åpner for det aksjene kan omsettes fritt med mindre vedtektene hindrer det

Andre land

Mange land har tilsvarende selskapsformer, for eksempel:

 • Danmark: Aktieselskab, forkortet A/S
 • Sverige: Aktiebolag, forkortet AB
 • Finland: Osakeyhtiö, forkortet OY
 • Færøyene: Partafelag, forkortet P/F
 • England: Public limited company, forkortet plc, PLC eller Ltd.
 • Spania: Sociedad Anónima, forkortet SA
 • Frankrike: Société Anonyme, S.A./SA
 • Italia: Società per azioni, forkortet S.p.A.
 • Tyskland, Østerrike, Sveits: Aktiengesellschaft, AG
 • Nederland: Naamloze Vennootschap, N.V.
 • Polen: Spółka Akcyjna, forkortet S.A.
 • Hellas: Ανώνυμη Εταιρεία, Α.Ε.
 • USA: Corporation, forkortet Inc. eller Corp.
 • Japan: Kabushiki kaisha [eller mer alminnelig Kabushiki gaisha], forkortet K.K. eller 株式会社
 • Russland: Акционерное общество, forkortet АО (står før firmanavnet)

Se også

Eksterne lenker