Åger

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Åger betyr i dagligspråk det å ta ulovlige eller urimelig høye renter på lån av penger.

Ordet stammer fra norrønt. Både Bibelen og Koranen inneholder bestemmelser mot urimelig utbytte på pengelån. I middelalderen og tidlig nytid var det en lenge pågående teologisk/moralsk debatt om i hvilke tilfeller renter var regnet som syndig. Dette hindret imidlertid ikke kirken selv fra å foreta pengetransaksjoner som den ellers ville regnet som ulovlig som følge av finansieringsbehov.

Det er ulovlig å kreve urimelige priser og avtale urimelige forretningsvilkår, jf. Pristiltaksloven § 2, som sier at "Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige. Heller ikke må det kreves, avtales eller opprettholdes forretningsvilkår som virker urimelig overfor den annen part eller som åpenbart er i strid med allmenne interesser.".

Pristiltaksloven § 2 andre ledd angir at "Med pris menes i denne lov vederlag av enhver art...", som dermed også inkluderer ågerrenter.

Man finner regler om forsinkelsesrenter i Forsinkelsesrenteloven.

Historisk

Tidligere hadde Straffeloven 1902 (Opphevet) § 295 et ågerforbud som sa at "For åger straffes den som ved rettshandel utnytter noens nød, lettsinn, uforstand eller avhengighetsforhold til å oppnå eller betinge et vederlag, som etter de foreliggende omstendigheter står i et påtakelig misforhold til det som ytes, eller som medvirker hertil.".

Åger kunne straffes med med bøter eller inntil 5 års fengsel, jf. Straffeloven 1902 § 296.

I forbindelse med ny Straffelov ble Åger-bestemmelsen fjernet, da man mente at Pristiltaksloven § 2 ville gi tilstrekkelig vern, jf. NOU 2002:4 kapittel 10 side 412.

Flere har uttrykt seg negativt til fjerning av Åger-bestemmelsen, deriblant professor ved juridisk fakultet i Oslo Hans Petter Graver, som har uttalt at "Det å tro at markedet kan styre samfunnet uten moralske eller rettslige grenser, er veldig galt.", ref. artikkel: "Har glemt dem som er i nød" (Dn.no).

Se også

Eksterne lenker